Agentura pro rozvoj prumyslu logo

Rychlý vývoj prùmyslových technologií, pohled na optimální výsledek výroby, energetická a procesní intenzita ve vìdách, jako je tisk, textil, plasty, chemie, optika a obaly, zvy¹uje nebezpeèí elektrostatického výboje. Èím intenzivnìj¹í je výrobní proces, tím více zatí¾ení je tøeba neutralizovat, aby nedo¹lo k ohro¾ení bezpeènosti u¾ivatelù.

Nekontrolované vypou¹tìní nahromadìného elektrostatického náboje mù¾e zapálit smìs plynu a vzduchu pomocí vytvoøené kù¾e, a to i jediná, která mù¾e zpùsobit výbuch. Øe¹ení pro tento model problémù je zastaveno spoleènostmi, které v tìchto pøípadech zavádìjí mimo jiné elektrostatické uzemnìní, èi¹tìní nabitého povrchu, neutralizaci nebo elektrostatické nabíjení.Elektrostatické uzemnìní je uzemòovací mechanismus, který se pou¾ívá na modelu pøi úspì¹ném nalo¾ení nádr¾í pøepravujících sypké materiály nebo kapaliny. Na jejich povrchu je ulo¾en znaèný poèet elektrostatických nábojù. Pøed nakládkou je nutné pøipojení k tìlu zemì tankeru. Tím se volí nebezpeèí vznícení. Dal¹ími obtí¾nými vìcmi musí být úspìch trubek, ventilù, dmychadel, které mohou být v prùbìhu výroby sypkých materiálù pro získání vibrací nebo opotøebení izolovány od sebe a vytváøejí riziko vznícení. Velké nádoby nebo nádoby naplnìné hoølavými látkami musí být také uzemnìny. Ohro¾ení pøedstavují také neuzemnìné nádoby, které byly vlo¾eny do smì¹ovacích a smì¹ovacích linek. Prakticky ve¹kerý klub v prùbìhu výroby generuje generování elektrostatických nábojù, a» u¾ je nutné vkládat prostøedky do ohebných nádob, nebo podobnì pro ruèní plnìní sudù nebo plechovek. Elektrostatické uzemnìní je nezbytné, proto¾e mù¾e být vybito mezi personálem a zaøízením a nádobami, zatímco v potenciálnì výbu¹ném prostøedí mù¾e zpùsobit vznícení a výbuch.