Bankovni smirnice eu

Smìrnice ATEX v polském právním systému byla zavedena 28. èervence 2003. Vzrùstá na produkty urèené pro èinnosti v oblastech s nebezpeèím výbuchu. Dotyèné výrobky musí splòovat pøísné po¾adavky nejen pro bezpeènost, ale i pro zdraví. Smìrnice ATEX obsahuje postupy posuzování shody.

Z hlediska ustanovení normativního aktu, o nìm¾ se jedná, je míra záruk, jako¾ i hodnocení vztahující se k poslednímu, do znaèné míry podmínìna stupnìm ohro¾ení ¾ivotního prostøedí, ve kterém bude zvlá¹tní dieta provádìna.Smìrnice ATEX stanoví pøísné po¾adavky, které musí konkrétní výrobek splòovat, abych mohl být vrácen v blízkosti prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Která zóna je to v¹ak? Pøedev¹ím se jedná o doly z èerného uhlí, kde je velmi dùle¾itá pravdìpodobnost výbuchu metanu nebo uhelného prachu.

Smìrnice ATEX má detailní rozdìlení zaøízení do skupin. Jsou tam dva. V základní tøídì jsou zaøízení, která se pou¾ívají v podzemí dolu a v oblastech, které mohou být metanové výbu¹niny. Druhá skupina se pøipojuje k zaøízením, která jsou oznaèována na následujících místech a která mohou být ohro¾ena výbu¹nou atmosférou.

Tato smìrnice stanoví základní obecné po¾adavky na v¹echna zaøízení pracující v blízkosti nebezpeèí výbuchu metanu / uhelného prachu. A konkrétnìj¹í po¾adavky s mo¾ností nalézt v harmonizovaném opatøení.

Mìjte na pamìti, ¾e nádobí schválené pro provoz v oblastech s nebezpeèím výbuchu by mìlo být oznaèeno znaèkou CE. Identifikaèní èíslo oznámeného subjektu by mìlo být vráceno za znaèku, která by mìla být snadná, viditelná, trvalá a èitelná.

Notifikující orgán zkoumá kontroly celého orgánu nebo jeden nástroj, který zajistí, ¾e bude souhlasit se souèasným návrhem a oèekáváními smìrnice. Je tøeba také pøipomenout, ¾e od 20. dubna 2016 bude stávající smìrnice nahrazena novými informacemi ATEX 2014/34 / EU.