Berylliovy prach

Továrny jsou tøídy, ve kterých jsou bì¾né pøedmìty vyrábìny z urèité suroviny, pravdìpodobnì z kamene, písku, polymerù, chemikálií, kovu a mnoha nových. Poèet tìchto produktù je & nbsp; v tisících a dokonce i stovky tisíc dennì.

Bìhem obrábìní ka¾dého produktu se odpad obecnì odrá¾í ve specifických nádobách, které se pak vyprázdní a odpad se likviduje. Nicménì bìhem takového obrábìní, jako dùkaz ¾ulové desky, je bezpoèet prachu viditelný ve vzduchu. Je tak jemnì rozemletá, ¾e i na¹e nosní dutina, která se specializuje na zachycování malých prachových èástic, neexistuje v takovém kontaminaci a ka¾dý den zamìstnanec, který provádí bì¾né výrobní práce, vdechne bezpoèet takových prachù. Mohou mu dùslednì ublí¾it, vyvolávají záchvaty ka¹le nebo alergickou reakcí a nejèastìji se zneèi¹»uje tìlem prachem, a to a¾ po deseti nebo dvaceti letech výroby v obchodních mo¾nostech v blízkých podmínkách. Poté pùjdeme k odborníkovi s plicní nebo vý¾ivnou chorobou nebo jinou, ve vztahu k místu, kde napadly prachy, a zji¹»ujeme, ¾e na¹e onemocnìní jsou v praxi uznávána v posledním závodì.

Bohu¾el, takové pøíbìhy jsou hodnì, ale nyní je mù¾eme úèinnì zabránit. Instalace odpra¹ovacích systémù, tj. Systém odpra¹ování v továrnách vystavených katastrofálním úèinkùm jakéhokoli zneèi¹tìní, urèitì problém minimalizuje. Ve skuteènosti je takový systém pøinucen do celého prùmyslu, bez dùvodu omezení zneèi¹tìní. Je známo, ¾e v ocelárnách bude mno¾ství výparù a prachu mnohem víc ne¾ v polystyrenové továrnì, av¹ak v individuální a jiné rostlinì jsou zamìstnanci vystaveni ¹patným neèistotám, aèkoli jiný model také v jiné koncentraci.

Jsme obchodníci, máme také továrnu, mìli bychom pøemý¹let o zpùsobu odprá¹ení pøed tím, ne¾ inspektor hygieny provádí náhodné kontroly a nutí nás nainstalovat pod hrozbu likvidace domu. Samozøejmì bude vytvoøena s náklady na nákup a montá¾ filtraèního systému, pravdìpodobnì také s náklady na modernizaci haly, na které ¾ije. Nicménì, zdraví lidské volby je cena, za kterou stojí za to investovat, a kdy to mù¾e a bude skuteènì muset udìlat.