Oizeni poji ovny

Správné vedení spoleènosti je odpovìdností ka¾dého mana¾era a patøí mezi jeho nejdùle¾itìj¹í úkoly. Bez øádného øízení není prostì ¾ádná ¹ance na dosa¾ení dlouhodobého a stálého úspìchu na námìstí, a proto se

Pravni norma sestava z

Existuje období, kdy jsou registraèní pokladny povinné podle právní normy. Jedná se tedy o elektronické pokrmy, o osoby, které registrují pøíjem a vý¹i danì z prodeje neobchodních. Za jejich vadu mù¾e

Zpravu o praci knihovny 2014

Tato technologie platí v gastronomii, podobnì jako v jakémkoli jiném prùmyslu, v¾dy se vyvíjí. Nové vynálezy zjednodu¹ují práci restaurace, co¾ zøídka èeká více ne¾ patnáct minut na objednávku. To je to,