Co po poeeteni pokladnice

Pøedev¹ím je tøeba zmínit, ¾e pokladna a finanèní tiskárna nejsou stejné. Jedná se o nástroje, které se od sebe navzájem výraznì li¹í. I kdy¾ jsou obvykle navzájem zmateni, mají vlastní registraèní systémy pro prodej a jsou definovány rùznými funkcemi.

Pokladny mají v¹echny druhy prodeje. Obsahují databázi èlánkù a nápovìdy, tak¾e nechtìjí být pøipojeni k ¾ádnému novému zaøízení. Mù¾ete øíci, ¾e jsou sobìstaèné. Vzhledem k tomu, ¾e jsou schopné nìkolika funkcí ne¾ finanèních tiskáren, jsou levnìj¹í, co¾ je samozøejmì výhoda. Je známo, ¾e ka¾dý mù¾e vidìt, kolik mù¾u vydìlat a zároveò, kdy¾ trávím nejménì.Finanèní tiskárny jsou rozsáhlé pokladny. Kromì schopnosti tisknout fiskální pøíjmy a správu prodejního systému mají i výkonnìj¹í funkce. Mohou napøíklad sledovat soupis produktù, které má ve své nabídce známá entita. Díky této mo¾nosti v¾dy víte, co v daném okam¾iku chybí v supermarketu a co je tøeba koupit ve správný èas. Kromì toho mohou být do jejich metody zavedeny nové propagaèní akce. Nejen obvyklé sní¾ení cen, ale také levnìj¹í prodej úèinkù v balíèku, napøíklad: Koupit dva výrobky a tøetí dostanete zdarma. Dal¹í výhodou je poslední, ¾e mohou fungovat pøímo tisknout faktury s DPH, a to i za úèelem zlep¹ení inkasa pøed tiskem. Taková perspektiva nemá fiskální registraèní pokladny. Pøi poznávání z pokladen v¹ak nejsou sobìstaèné a fungují normálnì, chtìjí existovat v souvislosti s externími systémy prodeje, tj. S poèítaèem. Existuje poslední výhoda, stejnì jako onemocnìní. Výhodou je, ¾e bez poèítaèe není mo¾nost tisku. Nákup poèítaèe je stejný a dodateèné náklady. Výhodou v¹ak je, ¾e údaje o prodeji umístìné v poèítaèi jsou pøesnìj¹í a jednodu¹¹í. Fiskální tiskárny jsou tedy lep¹í ve smyslu, kdy jsou základy zbo¾í velmi vá¾né. Navzdory obrovské výhodì výhod fiskální tiskárny pøes pokladnu, ne¾ se rozhodnete pro jejich nákup, stojí za to zvá¾it, zda mù¾eme pou¾ít takové specializované zaøízení. U ¾en provozujících malé obchody není povinné mít takový rozsáhlý systém funkcí a náklady na pokladnu jsou ni¾¹í ne¾ fiskální tiskárna.