Definice nebezpeenych latek

Inovativní prùmysl pou¾ívá desítky tisíc hoølavých a rychle látek. Parametry plynù a kapalin v pøípadì nehod jsou dobøe známy a zdokumentovány. Identifikace nebezpeèí, ke kterým dochází pøi jejich pøítomnosti v pracovním procesu, je tedy pøíjemná. Situace je mnohem choulostivìj¹í pøi úspì¹ném pohybu, skladování nebo zpracování sypkých materiálù. V mnoha úspì¹ích jsou nebezpeènými výbu¹nými hrozbami zdánlivì ne¹kodné látky jako mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo papír v kù¾i prachu.

Prùmyslové centrální vysavaèe slou¾í k odstranìní usazeného prachu z parketových podlah, hladkých povrchù a konstrukce zaøízení a hal. Proto je plán zachovat èistotu ve smyslu práce a to je jediná ochrana pracovníkù a organizací a pøíslu¹enství od ¹patného vlivu prachu v souèasné hrozbì vzniku sekundárních výbuchù. Ka¾dá spoleènost, která vyrábí prùmyslová zaøízení, musí provést instalaci v souladu s platnými normami obsa¾enými ve smìrnici & nbsp; atex instalace.

Dùle¾itým úkolem je centrální vysávání:- ochrana zdraví a zapojení ¾en do bytu proti ¹patným úèinkùm prachu.- ochrana organizací a nástrojù pøed selháním v dùsledku ru¹ení prachu,- ochrana budov a lidí, kteøí provádìjí èinnosti proti úèinkùm nekontrolované erupce pylu.

Pozor - nebezpeèí výbuchuV pøípadì hoølavých nebo výbu¹ných látek, plynù, prachu, kapalných par nebo hybridních smìsí, jako pøi vysávání, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Tento jev pravdìpodobnì povede ke znièení jednotky pro odstraòování prachu, stejnì jako celé jednotky. Podle statistik jsou filtraèní jednotky a cyklóny kvalifikovány na svazky zaøízení, která jsou vá¾nì výbu¹ná.

Centrální vysávání a výbu¹ná bezpeènostJak ji¾ bylo uvedeno vý¹e, nápoje z nejdùle¾itìj¹ích významù centrálního vysávacího zaøízení mají minimalizovat riziko sekundárního výbuchu odstranìním takzvaného zbytky prachu. Øe¹ení na druhé stranì maximalizuje bezpeènost jednotky a rychlosti po¾áru, na druhou stranu umo¾òuje sní¾it náklady spojené s pøizpùsobením instalace procesu po¾adavkùm smìrnice ATEX. Proto je tøeba poznamenat, ¾e pøi úspìchu hoølavých a výbu¹ných prachù musí instalace centrálního vysávání provádìt pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.