Dokumentace f gazy

Nutnost pøipravit detailní dokumentaci v kombinaci s hrozbou výbuchu le¾í na ramenou podnikatelù, kteøí dopravují, skladují nebo skladují zbo¾í, které by mohlo vést k explozi. Nejsou to jen tekutiny a kapalná paliva, která jsou v¾dy spojena s takovou hrozbou. Takzvaná skupina zbo¾í zahrnuje také tzv pevných látek s vysokým stupnìm fragmentace. Takové èástice se mohou snadno vznítit pøi vystavení vysokým teplotám. Odtud je to jen krok k mo¾nému výbuchu.

Platné právoAnalýza rizik poèátku musí být provedena na základì platného zákona. V posledním pøíkladu je pøedev¹ím to, ¾e práva ministra hospodáøství skuteènì splòují minimální po¾adavky na ochranu zdraví a bezpeènost v prostøedí, kde existuje mo¾nost výbuchu. Ze zmìny je mo¾nost, ¾e je vhodnou dokumentací vyplývající z vý¹e uvedené analýzy, uvedena v naøízení ministra du¹evních vìcí a péèe o po¾ární ochranu budov. Tyto dvì skuteènosti jsou klíèovými ustanoveními v my¹lenkách spojených s ochranou proti výbuchu. Pravidla ochrany zdraví a bezpeènosti na pracovi¹ti, v nìm¾ tato rizika hovoøí, musí být pøizpùsobena po¾adavkùm tìchto pøedpisù.

Kdo by mìl provést analýzu?Analýza rizika výbuchu by mìla provádìt zvlá¹tní spoleènost, jaké jsou pøíslu¹ná oprávnìní. Vyhodnotí zaøízení a popí¹e jeho charakteristiky na základì nového právního statusu, porovnávající stav platný s dokumentací, která je v daném pøedmìtu v provozu. Teprve potom mù¾ete být zaruèeno, ¾e ve¹kerý postup bude provádìn v souladu s platnými pøedpisy a dokumenty budou øádnì pøipraveny.