Drtie zeli

Kdy¾ se rozhodneme pro domácího mazlíèka, musíme mít opravdu dùle¾itý úkol. V zemi, ka¾dý mazlíèek potøebuje neustálou péèi a nìhu. Mù¾eme to v¾dy snadno poskytnout.

Ka¾dý z nás musí pravidelnì jíst rùzná jídla. To je jedna vìc se zvíøaty. Postarejme se proto o správnou dietu na¹eho domácího mazlíèka. Pojïme mu koupit dobrou karmu, která mu dá spoustu energie. Díky tomu bude polské zvíøe v¾dy jednat s energií, kterou bude hrát. Vzpomeòme si také, ¾e zvíøe má v¾dy vodu k pití. Polo¾me to do obyèejné misky a podpoøíme ji na veøejném místì. I kdy¾ poskytneme na¹emu mazlíèkovi dobøe vyvá¾enou stravu, myslím, ¾e kdykoliv onemocní. Co dìlat? Samozøejmì byste mìli jít se svým domácím mazlíèkem na vá¾ného lékaøe. A jak si vybrat veterináøe? Podívejme se na názory jiných lidí. Mù¾eme se zeptat na¹ich sousedù, se kterými se chystají se svými vlastními zvíøaty. Díky tomu budeme skuteèní, ¾e si vybereme profesionálního a dobøe známého lékaøe, který bude na¹im domácím mazlíèkùm poskytovat patøiènou péèi. Vzpomeòme si také, ¾e nìkteøí z nás chtìjí zábavu. Proto pojïme do místního obchodu s domácími zvíøaty a nakupujeme dal¹í pøíslu¹enství. Gumová kost jistì dá na¹emu psovi spoustu èasu hrát na pùjèkách. Pokud jsme vlastníci koèky, pojïme na my¹.

Nezapomeòte na vlastní mazlíèky! Potøebují na¹i stálou pozornost a lásku. Proto jim poskytneme snadný ¾ivot plný dal¹ích zajímavostí. Díky tomu nám pol¹tí mazlíèci jistì vrátí dobré chování a nìhu.