Gynekologicka louka

Kolposkop je dùle¾itým zaøízením v umìleckém gynekologa a pøed nákupem, dìlat profesionální zvìda. Pøi výbìru optické zaøízení této normy, by mìla být dána zpìtná vazba na systémové faktory, náklady na & nbsp; nejsou v ¾ádném pøípadì v & nbsp; faktor nejdùle¾itìj¹í. & Nbsp; Nicménì, mìli byste mít, ¾e pøíli¹ nízká cena Kolposkop mù¾e znamenat ¹patnou kvalitu provedení, který se pohybuje ve vzdálenosti hanlivì hodnota image , pantograf nestabilita a nedostatek softwaru, která umo¾òuje pøesné vyhodnocení získaných obrazového materiálu.

Kvalita obrazu by mìla být dùle¾itým kritériem, proto¾e pøi koupi kolposkopu jsou nejdùle¾itìj¹ím rozpoznáním pouze parametry optického systému. Stojí za to mít zájem o místo výroby èoèek z konkrétního modelu kolposkopu a podívat se na to, zda má optický systém nìkolik re¾imù zoomu, a pøesto, jak velký je rozsah zaostøení, tj. Zaostøení obrazu. Pøesnost kolposkopu je stále zvlá¹tì velkým aspektem, a proto rameno sbìraèe musí poskytovat volný a snadný pohyb v jakékoliv rovinì. Správnì vyvá¾ené rameno pantografu a pou¾ití kvalitních pneumatických pohonù pøedstavují nové základní rysy dobrého vybavení.

Catch Me, Patch Me!Catch Me, Patch Me! Inovativní způsob, jak zhubnout

Pokud se jedná o lampu s kolposkopem, staré ¾árovky byly ji¾ anachronické, ale stále existuje mnoho svìtla a nabídka, kterou je mo¾né upravit. Moderní LED diody mají ni¾¹í energetické nároky, co¾ prodlu¾uje ¾ivotnost lampy a eliminuje nebezpeèí ohøevu zku¹ebního pole. Posledním dùle¾itým aspektem pøi nákupu kolposkopu je ergonomie výrobku, proto¾e vzhledem ke specifikaci povolání gynekologického lékaøe by mìly být v¹echny funkce dotyèného optického pøístroje obsluhovány v jedné ruce.