Gynekologicke vy etoeni cysty

Kolposkopie je hlavní gynekologická diagnostika. Colposkopy jsou nástroje, které doporuèují gynekologové bìhem studie - endoskopy s mo¾ností roz¹íøení více obrazù. Zkou¹ka se provádí v ambulantním prostøedí.

https://bio-rn.eu/cz/

Nemusíte být zvlá¹» pøipraveni provést kolposkopii. Sexuální abstinence je vy¾adována pøed nìkolika dny. Nemù¾ete to dìlat bìhem mìsíèního krvácení. Samotná otázka není agresivní, je také bohatá na rùst a tìhotné.Kolposkopie se nejèastìji provádí v pøípadech, kdy cytologie dává výsledky nejednoznaènì. Tato otázka umo¾òuje pomìrnì vèasnou diagnostiku rakoviny dìlo¾ního èípku (v tzv. Preinvazivní fázi. Pokud je rakovina zva¾ována ve vývojové fázi, kolposkopie umo¾òuje ovìøení výsledných zmìn.Kolposkopické vy¹etøení spoèívá pøedev¹ím v analýze vaginální èásti cervixu po jeho vyjádøení v pohledu. Jeho velikost mù¾e zahrnovat nebezpeèné zmìny, které nelze bìhem rutinního testování zjistit. Nejprve gynekolog vy¹etøí multilamelární plochý epitel a ¾lázový epitel, zejména s ohledem na jejich mo¾nosti. Tam, proto¾e se objevují nejnebezpeènìj¹í nemoci. Pozdìji se obraz také pøidává díky pou¾ití zeleného filtru k pozorování subepiteliální sítì krevních cév. Z jeho dùvodu je mo¾né rozpoznat povahu zmìny. Dal¹ím stupnìm studie jsou hodnoty, které kontrastují s povrchem epitelu (napø. Test s Lugolovou kapalinou a 3% kyselinou octovou.Kolposkopie, kvùli pozitivnímu vybavení, je pomìrnì blízko výzkumu a chce zku¹enosti od lékaøe, který jí dá. Zøídka se v¹ak stále èastìji provádí jako souèást aktivit Národního zdravotního fondu.