Gynekologie wiebodzinu

Gynekologie jde celou cestu vpøed. Stále existuje více moderních zpùsobù studia lidského tìla. Stále ménì invazivní a stále pøesnìj¹í. Velkým problémem mezi pohlavnì stykovanými ¾enami je rakovina dìlo¾ního èípku, která je v raných fázích nálezu zcela vyléèitelná.

Pokud v¹ak zjistíte ru¹ivé pøíznaky, které mohou být výsledkem takové nemoci, mìli byste se okam¾itì zaregistrovat u lékaøe na kolposkopu, abyste vylouèili nemoc. V dùsledku nedostatku záva¾nosti symptomù mù¾e být øe¹ení dìlohy.

Taková studie se provádí za pou¾ití kolposkopu. Není nic nového jako mikroskop se zrcadlem. Spekulum se vlo¾í do pochvy s pravým støedem, aby se zkontrolovala reakce, která pøevládá v pochvì. Tento mikroskop má trojrozmìrný efekt a navíc zvìt¹uje symptom a¾ desetkrát, tak¾e gynekolog bude schopen dobøe prohlédnout vaginální a cervikální stìnu, aby dùkladnì posoudil, zda nedo¹lo ke zmìnám. Mìli byste být pøipraveni na vyhledávání. Gynekolog vám pravdìpodobnì poradí, jak se chránit pøed testem. Jedná se pøedev¹ím o vzdání se sexuálního kontaktu také z gynekologických vy¹etøení týden pøed plánovaným vy¹etøením.

®ena vìnovaná kolposkopickému vy¹etøení obvykle pracuje na speciální gynekologické ¾idli. Takové vy¹etøení obvykle trvá nìkolik a¾ nìkolik minut. Pokud jsou zisky ru¹ivé, pak gynekolog mù¾e naøídit odstranìní dìlo¾ní èásti, pak se budete muset zdr¾et urèité doby od jakékoli sexuální aktivity, proto¾e bude silné cítit velmi obtí¾né pocity. Ergonomické parametry jsou také dùle¾ité pro úspìch tohoto nástroje, proto¾e se jedná o pracovní nástroj.