It system drp

Prostøednictvím probíhající globalizace a internacionalizace v¹ech aspektù spoleèenského ¾ivota se spojí s potøebou pøizpùsobit jednotlivé materiály domácím trhùm, ve kterých se zabývají prodejem na¾ivo. Tato pracovní místa jsou poskytována ve velmi malém poètu oblastí, a to zejména v sektoru a segmentu IT. V úspìchu mnoha technologických produktù se toto pøizpùsobení skládá ze softwarové lokalizace.

Proto je to soubor èinností, který obsahuje pøíli¹ mnoho úkolu pøizpùsobit daný èlánek specifikám daného trhu. Za prvé, je zalo¾ena na vytvoøení tzv. Místní verze softwaru pøekládáním v¹ech výnosù a také na sestavení samostatné dokumentace vhodné pro vybranou zemi. Èasto jsou kromì obvyklých pøekladových procesù potøeba zavést vlastní metrické a datovací systémy, které budou v souladu s platnými pravidly daného trhu.Proces, který je èasto popsán jako symbol L10n, je vytvoøen tak, aby vytvoøil samostatnou verzi webové stránky konkrétní slu¾by, aby se roz¹íøila její dostupnost pro obèany nových zemí. V té dobì jsou to extrémnì nezbytné èinnosti, zvlá¹tì kdy¾ se známá znaèka odrá¾í na nových trzích. K tomu, aby pøe¾ili, v¾dy provádìjí v dobrém a správném chování, musí dodr¾ovat øadu faktorù, vèetnì, ale nikoliv výhradnì, jednotlivých frází pou¾ívaných v urèité oblasti a dokonce i vybraných dialektù. Správnì provedené postupy nejenom zvý¹í dostupnost slu¾by, ale více pøispìje k vzhledu spoleènosti.