Mil uhlikovy typ

Workaholism je úèinná psychologická závislost. To se projevuje neustálou potøebou plnit na¹e povinnosti, jejich¾ úspìch zanedbává rodinu, pøátele, odpoèinek i spánek. Samozøejmì, ¾e akce je nápoj s výjimkou ka¾dého èlovìka. Workaholismus je tedy typická závislost, která není v kontaktu s rozpaky. Poznávat je v¹ak vedle sebe?

Workoholismus pøedstavuje obrovskou potøebu nepøetr¾ité práce. Nemocní léèí ka¾dý okam¾ik jako ztracený èas. Pak mají nepohodlí a ¹patnou náladu. Èasto zùstávají ve svých kanceláøích po hodinách a vzdávají se volných dnù a prázdnin. To zanedbává rodinu, pøátelé nemají ¾ádnou zábavu, ale nevyvíjejí své vlastní slabosti a zájmy. Velmi èasto je doprovázena chronickými bolestmi hlavy, nevolností, únavou a problémy s pozorností a spánkem.

Pro usnadnìní léèby stojí za to zjistit dùvod tohoto tématu. Obvykle závislí jsou typiètí perfekcionisté. Mají vá¾né ambice a rozhodnou se, ¾e v¹e, co budou hrát, budou dokonale, velmi pøesnì, bez jakýchkoliv nedostatkù. Mnoho ¾en má také názor, ¾e workoholismus se mù¾e zavázat k pocitu nedostatku hodnoty. Závislé osoby mohly mít v minulosti èasto materiální problémy, a proto chtìjí dnes vyu¾ít své role ke zvý¹ení svých pøíjmù.

Workoholismus, stejnì jako celá psychologická závislost, má své negativní úèinky. Mezi nimi je paradoxní sní¾ení efektivity a produktivity. Workaholics jsou pøepracovaní neustálým výkonem svých povinností, tak¾e si neuvìdomují situaci ze souèasnosti, ¾e ve skuteènosti ztrácejí spoustu èasu, napøíklad zapamatováním si kariéry a pøemý¹lením o ka¾dém úkolu. Nejhor¹ím vedlej¹ím úèinkem je ztráta péèe o vlastní ¾ivot, tak¾e závislí musí nutnì jít na podobnou psychoterapii.