Modulovy aplikaeni program

Program Enova obsahuje mnoho modulù, které mohou být pozitivní ve spoleènosti nebo kanceláøi v mnoha aspektech jejího hraní. HR modul a mzdy pomáhají pøi zaznamenávání údajù o HR, výpoètu platù, daní, pøíspìvkù na sociální zabezpeèení apod. Poskytuje komplexní podporu zamìstnancùm. Systém je systematicky aktualizován podle platných pøedpisù v Polsku. Je to transparentní a dùvìryhodné grafické rozhraní, je také kompatibilní s balíèkem MS Office.

Modul daòové knihy je koneckoncù odpovìdný za poskytování servisu spoleènosti v podstatì záznamù dokumentace, úèetnictví a provádìní souèasných a minulých zpráv. Je na jeho útìchu, ¾e v¹echna prohlá¹ení, osady a záznamy KPIR jsou organizovány. Rovnì¾ poskytuje pøehled mìnových úhrad s automatickým výpoètem kurzových rozdílù.Inventární kniha umo¾òuje kupujícím registrovat události související s dlouhodobým majetkem. Modul je také odpovìdný za zaznamenávání nehmotných aktiv a zaøízení. Je mo¾né realizovat konkrétní èasový plán událostí, které souvisejí s aktuálními materiály. Mù¾ete zaèít pracovat s modulem v jakémkoli období úèetního roku.Modul Faktury pracuje v procesu vydávání prodejních dokladù a stanovování cenových listù a získávání znalostí o obchodních partnerech. Aplikace Handel usnadòuje svým klientùm vystavovat doklady o nákupu, prodejní doklady, uchovávat záznamy o objednávkách a operacích ukládání.Zvlá¹tì dùle¾itý modul existuje a CRM (Customer Relations Management. Vidí mo¾nosti dodavatelù, ale také pomáhá a servisuje pronájem a servis. Aplikace Trade Book slou¾í k vysílání, dokumentování a psaní rùzných typù zpráv. Pøístroj v urèité míøe zlep¹uje ka¾dodenní èinnost úèetních.Poslední modul programu Enova - Obchodní delegace pova¾uje za úkol podporovat slu¾bu a poèítat interní a externí delegace. V tomto poli výraznì mìní fungování spoleènosti. Ceník spoleènosti Enova je pøizpùsoben v¹em spoleènostem. Faktory, které jsou brány v úvahu pro velikost firmy a výbìr modulù. K dispozici je výjimeènì mo¾né zakoupení ve 3 verzích: støíbro, zlato a platina.