Nebezpeei po aru chorvatsko

V mnoha odvìtvích prùmyslu je velké riziko po¾áru. Mluvím zde nejen o výrobì paliva, energie, nátìrových hmot, ale spí¹e o výrobì cukru nebo mouky. Látky, které se mohou hromadit v kù¾i par, plynù, kapalin, vláken nebo aerosolù spolu se vzduchem nebo jinými látkami logicky, mohou mezi sebou reagovat a zpùsobit výbu¹né látky.

Existuje tedy mnoho zákonù, které jsou dùle¾itým bodem prevence po¾árù. Mluvím zde pøedev¹ím o naøízení ministra hospodáøství ze dne 8. èervence 2010 o minimálních po¾adavcích na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci v kombinaci s mo¾ností výbu¹né atmosféry v oblasti práce. Cílem tohoto právního aktu je pøedev¹ím zabránit vzniku výbu¹né atmosféry. Rovnì¾ zabraòuje zapálení a sni¾uje úèinek výbuchu.Systémy odolné proti výbuchu, tj. Celý systém s ochranou proti výbuchu má mnoho prvkù. Kdy¾ hovoøíme o bezpeènosti v tomto systému, mìli bychom se nejprve zmínit o membránách pro odlehèení výbuchu, systémù pro potlaèení výbuchu a systémù pro izolaci výbuchu.Membrány jsou zaøízení, která pomáhají prùmyslovým zaøízením. Jejich hybnost stojí za ka¾dý filtr, mlýn, nádr¾, tøídiè, drtiè nebo samotný cyklon.Naproti tomu systémy pro potlaèení výbuchu se sna¾í odstranit vznik vysokých tlakù v okam¾iku výbuchu. Systém tlumení je zalo¾en pøedev¹ím na ka¾dém optickém a tlakovém senzoru, øídicích panelech, HRD válcích a nerezových tryskách.Prvotní izolaèní systém je plán, jeho¾ první prioritou je minimalizovat následky výbuchu. Mluvíme o zaøízeních, jako jsou zpìtné ventily, rychle pùsobící ¹rouby, komíny odolné proti výbuchu a vysokorychlostní uzavírací ventily.Mìli bychom mít na pamìti, ¾e systémy s ochranou proti výbuchu jsou stejnými po¾adavky na dùvìru a hygienu práce.