Nebezpeei vybuchu doevniho prachu

Zaøízení urèená pro èinnost v zónì nebezpeèí výbuchu by mìla splòovat nejvy¹¹í bezpeènostní hodnoty. Evropská unie ATEX (z fr Atmosphères Explosibles. - definuje základní po¾adavky, které musí být provedeno ka¾dý výrobek, vzhledem k pou¾ití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu.

NeofossenNeofossen - Inovativní způsob, jak zhubnout bez hladovění!

Existuje mnoho norem spojených se stávající smìrnicí, která stanoví konkrétní po¾adavky na dotèené výrobky. Na druhou stranu podmínky, na které se nevztahuje ¾ádná smìrnice ani normy, mohou být pøedmìtem vnitøních pøedpisù nezbytných v jednom èlenském státì. Tato naøízení mohou být pouze v rozporu se smìrnicí a nemohou vyvolat oèekávání. Proto¾e smìrnice ATEX 94/9 / EC vy¾aduje oznaèení CE. Výrobek "ATEX", který byl oznaèen symbolem Ex, musí být pøedem oznaèen znaèkou CE výrobcem a zku¹ební postup probìhne ve spolupráci s povinnou úèastí vybraného oznámeného subjektu.Na poèátku dvacátého století, kdy uhlí nebylo v uhelných dolech poskytováno velké mno¾ství vhodných strojních olejù, do¹lo k mnoha po¾árech a výbuchùm zpùsobeným hoølavými oleji a metanem. Vzhledem k tomu, ¾e poptávka je matkou vynálezù, je stejná øada dal¹ích olejù, vodních olejù, které nezvý¹ily vliv výbuchu metanu. V dal¹ím aspektu vývoje dolù byly pou¾ity vìtrací pøístroje, poplachy a metanové filtry. Zvolený historický pøíklad je jedním z mnoha dùkazù, ¾e obratem na vysoké standardy, v kombinaci s produkty v oblasti nebezpeèí výbuchu, je hlavní povinností ka¾dého majitele a èlovìka. Nedostatek tohoto cíle zpùsobuje oba obrazy ve v¹ech a v materiálu.Spoleènost ATEKS, jak se pou¾ívá, není vynálezem Evropské unie, ale je zdrojem zmìn, které vytváøejí plán, jak eliminovat hrozby z jejich vzhledu. Pou¾ívání obecnì uznávaných zásad bezpeènosti je dùle¾itým principem zachování ¾ivota. Pøesto¾e nehody se dìjí zøídka, hlavní dùvody jsou v¾dy vùle rychle vykonávat práci, nepou¾ívat normy atd.Dodr¾ování informací o ATEX a souvisejících zásadách je dùle¾itým po¾adavkem pro výrobní a tì¾ební sektor, stejnì jako slu¾by související se zónou nebezpeèí výbuchu (v posledním distribuci pohonných hmot atd. Pamatovat! Nepou¾ívejte jen zaèít pou¾ívat èlánky se zdravým mno¾stvím, ale pøemý¹lejte o dùsledcích va¹ich vad!