Nebezpeei vybuchu v eistirni odpadnich vod

Smìrnice 94/9 / ES (ATEX je normativní slovo, které se vztahuje také na zaøízení, kde a na zpùsoby kontroly. Uvedená zaøízení jsou urèena pro první hmotnost, která má být zpracována v oblastech výbuchu metanu nebo uhlí. Informace jsou pøítomny v Evropském parlamentu a Naradì dne 23. bøezna 1994.

https://dietd.eu/cz/

V na¹em právním systému v¹ak byla zalo¾ena na základì naøízení ministra hospodáøství ze dne 22.12.2005. OJ È. 263, polo¾ka Hlavním zámìrem tohoto pravidla je pøedev¹ím sblí¾it právní pøedpisy èlenských státù platné pro nástroje a ochranné systémy zadané pro pou¾ití v oblastech ohro¾ených výbuchem metanu nebo uhelného prachu. Smìrnice se v¹ak vztahuje jak na zaøízení, tak i na ochranné systémy urèené pro pou¾ití v oblastech s nebezpeèím výbuchu. Souèasnì je tøeba poznamenat, ¾e smìrnice se souèasnì týká bezpeènostních, øídicích a regulaèních zaøízení. Tyto nádoby se pou¾ívají k pou¾ití mimo diskutované zóny, ale do urèité míry se vztahují na zaøízení a ochranné systémy dat pro zem v potenciálnì výbu¹ném prostøedí.Existují výjimky ze smìrnice ATEX. Tato smìrnice se nevztahuje mimo jiné na zdravotnické prostøedky pou¾ívané v lékaøském prostøedí. Nehodí se více do zaøízení pou¾ívaných pro domácí pou¾ití, osobních ochranných pomùcek, lodí, dopravních prostøedkù.Tento akt Evropské unie má specifické po¾adavky, které mají nìkteré normy. Kromì toho koule klasifikována s nebezpeèím výbuchu, proto¾e vstupuje do pøílohy I pravidel 1999/92 / EC ATEX137 ze dne 16.12.1999 „o minimálních po¾adavcích na podporu dùvìry a prevenci zdraví pracovníkù potenciálnì vystavených pøi ètení v oblasti obsahu se výbu¹ný.“Dánsko a ochranné styly mohou být úèelem jiných smìrnic, které se týkají jiných aspektù a které rovnì¾ stanoví pøipojení oznaèení CE. Toto znamení by mìlo být jasné, jednoduché a silné.Stávající smìrnice bude nahrazena novou smìrnicí ATEX 2014/34 / EU. K tomu dojde 20. dubna 2016.