Nebezpeena zona stroje

ATEX - je posledním pravidlem Evropské unie. Definuje základní po¾adavky, které musí být splnìny u v¹ech výrobkù, které mají být odebrány na plochách s nebezpeèím výbuchu. Podrobné po¾adavky jsou regulovány v mezích posledního doporuèení. Na druhé stranì po¾adavky, které nejsou regulovány ani smìrnicí ani normami, mohou být cílem vnitøních pøedpisù, které zaèínají v následujících èlenských státech.

proceduraTyto pøedpisy se nemohou a nebudou li¹it s informacemi a nejsou vhodné ke zvý¹ení jejich oèekávání. Proto¾e smìrnice ATEX 94/9 / ES nás zavazuje k oznaèení CE. Proto ka¾dý "ATEX" výrobek, který byl oznaèen symbolem Ex, musel být výrobcem oznaèen na zaèátku oznaèením CE. A také projít postupem nebo je to vhodné za aktivní úèasti "tøetí strany", pokud výrobce pou¾il jiný modul ne¾ modul A.

Sjednocení pøedpisùVzhledem k tomu, ¾e nejednotné pøedpisy týkající se bezpeènosti v konkrétních oblastech EU pøedstavovaly velká omezení v blízkém toku zbo¾í mezi èlenskými zemìmi, bylo rozhodnuto tyto pøedpisy harmonizovat. V úspìchu pøístrojù pou¾ívaných v této knize v oblastech, kde hrozí nebezpeèí výbuchu dne 23. bøezna 1994, oznámil Evropský parlament a Rada Evropské unie smìrnici 94/9 / EC ATEX, která byla provedena dne 1. èervence 2003. Byla také zavedena smìrnice 1999/92 / ES ATEX137 - tzv. ATEX U®IVATELÉ. Jednalo se o malé po¾adavky na bezpeènost práce, v pracovním prostøedí, ve kterém jsme schopni dosáhnout výbu¹né atmosféry.První smìrnice byla zavedena ji¾ v roce 2003. Druhá smìrnice byla pøijata Ministerstvem hospodáøství, podnikání a sociální politiky dne 29. kvìtna 2003 a byla v platnosti od 25. èervence 2003. Dne 31. øíjna 2010 bylo pøijato dal¹í pozmìnìné naøízení ministra hospodáøství ze dne 8. èervence 2010 o minimální dùvìøe ao pracovní hygiena související s návrhem na splnìní výbu¹né atmosféry ve smyslu práce, která nahradila naøízení z roku 2003.