Norma bezpeenostni sklo

Bez ohledu na práci, o které mluvíme, by mìlo být pracovní prostøedí charakterizováno vysokou úrovní bezpeènosti. Dùvodem je mimo jiné nouzové východy, které vy¾adují pøesné vyznaèení, aby pøi po¾áru nebo nové nehodì ohro¾ující ¾ivot hosty bezpeènì opustili prostory.

Dùle¾itá vìc je pak nejen v soukromých kanceláøích, výrobních halách, zaøízeních veøejné správy, ale také v obytných budovách, ¹kolách a univerzitách. Základní funkce v úloze oznaèování nouzových východù má svítidlo pro nouzové osvìtlení.Tato øe¹ení v moderní vìci jsou sjednocení prvotøídních materiálù s moderním designem a svìtlem. Jsou také vhodné pro instalaci v energetických variantách a organizacích. Bezpeènost zaruèuje i osvìtlení celého povrchu znaèky a rozpoznávací rozmezí 30-40 metrù. Ale v závislosti na po¾adavcích objektu je to výjimeènì svítidlo s vy¹¹ími rozmìry. Je tøeba poznamenat, ¾e pozitivní souèástí je pou¾ití LED svìtla, které se vyznaèuje vysokou trvanlivostí. Proto se zvy¹uje náklady na servis a údr¾bu a je pøíznivé pro pøírodní prostøedí.Nouzové svítidlo mù¾e být pou¾íváno nìkolika typy elektronických systémù, vèetnì automatického testu, individuálního napájení nebo pøizpùsobeného monitorovacímu zaøízení. Sada obsahuje pøíslu¹enství, které vám pomáhá instalovat pøíslu¹enství ve v¹ech konfiguracích, model na stropì, stìnách a ramenou. Vestavìné modely jsou také k dispozici. Dùle¾ité je, ¾e jejich sestavení se provádí bez pou¾ití slo¾itých nástrojù. Rovnì¾ stojí za zmínku, ¾e díky eliminaci tì¾kých kovù a pou¾ívání technologií ¹etøících energii jsou moderní armatury ¹etrné k ¾ivotnímu prostøedí. Obvykle jsou vyrobeny z polykarbonátu a piktogramy na nich jsou dobré s evropskými po¾adavky. Díky tìmto øe¹ením mù¾eme být pøesvìdèeni, ¾e dùle¾itá evakuace bude velmi známá a lidé, kteøí budou v bloku, budou cítit bezpeènì a pohodlnì.

Podívejte se také na to, co je v ATEXu