Oidie kat b poepravujici lidi

Od roku 2011 musí být ka¾dý øidiè taxislu¾by, který nabízí dopravní slu¾by fyzickým osobám, daòová pokladna v autì. Dopravci, kteøí pí¹í na¹e slu¾by, ale ve spolupráci s jinými podnikatelskými subjekty, jsou z této povinnosti osvobozeni.

Pøenosné daòové rejstøíky daòových øidièù vyniknou svým pøíslu¹ným rozmìrem. Obvykle mají dr¾adla umo¾òující jejich trvalou instalaci do auta a jsou napájena nejen bateriemi ulo¾enými v mno¾ství, ale jsou také pøipojena k autobaterii, tak¾e se bìhem celé smìny nevybíjejí. Zaøízení má obvykle displej, který mu dává stálou a vodorovnou situaci, zatímco je necitlivý na mìnící se povìtrnostní podmínky. Nezapomeòte, ¾e taxametr a pokladna by mìly být pøíjemnì èitelné pøi øízení taxíkem a cestujícím.Dal¹í funkce, které výraznì usnadòují práci v¹ech dopravcù: mo¾nost pøipojení pokladny pøímo k taxametru, díky nìmu¾ mù¾e být automaticky vyti¹tìn doklad, mo¾nost poskytnutí slevy nebo zru¹ení dokladu v pøípadì, ¾e zákazník spustí bìh. Fiskální pokladna pro taxikáøe byla speciálnì navr¾ena s ohledem na specifiènost povolání. Potvrzení, které je v nìm vyti¹tìno, obsahuje nìkolik zajímavých polo¾ek, jako je doba jízdy, ujetá vzdálenost, èíslo taxíku nebo poèet jednotek pou¾ívaných v konkrétních tarifech. Øidiè taxislu¾by mù¾e na potvrzení doruèit i údaje o poskytnutých doplòkových slu¾bách, tj. O pøepravì zavazadel, pøepravì zvíøat apod.Stejnì jako ka¾dá pokladna mají základní funkce - tisk ka¾dodenní a mìsíèní zprávy, stav pokladny, vyúètování a dodateènì výpis sestavy nastavení taxametru.Pokladna mù¾e být také spojena s taxametru a musí být jedna jednotka, pøièem¾ èinnost takového pøístupu èasto nefunguje, proto¾e v poslední populární zkracuje dobu trvání kurzù a nutnost provádìt èastou výmìnu papírových rolí. Je mo¾né jej pøipojit k poèítaèi v zaøízení, abyste vytvoøili pøíslu¹né funkce nebo aktualizovali software.Cash bohaté praktické a úèinný zpùsob, jak uplatnit a demontá¾e auto, tak¾e to není dost, ¾e mù¾e spolupracovat s mnoha taxametrù, tedy pova¾ovat ani jedno auto, pak a» u¾ se jedná ty vzít do kanceláøe nebo domova, a tam pøipravit tiskne zprávy. Pøiná¹í to a pøed kráde¾í pokladny pøi dlouhých zastávkách.