Po arni nebezpeei lublin

Úkolem elektrostatického uzemnìní je sní¾ení rizika výbuchu hoølavých látek, vliv elektrostatické dislokace jisker. Nejèastìji se pøizpùsobuje oblasti pøepravy a zpracování hoølavých plynù, prá¹kù a kapalin.

Elektrostatické uzemnìní mù¾e mít jinou formu. Nejklidnìj¹í a ponìkud komplikované modely vycházejí z uzemòovací svorky a drátu. Zdokonalenìj¹í a technologicky vyspìlej¹í jsou zaøízení na ochranu zeminy vybavená systémem, díky kterému je mo¾né výrobek snadno rozdìlit nebo pøepravit, kdy¾ je zem jasnì pøipojena.

Elektrostatické uzemnìní se obvykle provádí v procesu nakládání nebo vykládání ¾eleznièních a silnièních cisteren, nádr¾í, sudù, tzv. big-bagy nebo prvky procesních instalací.

Pøi úspìchu plnìní nebo vyprazdòování nádr¾í s jiným obsahem (napø. Zásobníky s prá¹kem, granulemi, kapalinami lze vytvoøit nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojem jejich postavení je jistì míchání, èerpání nebo postøik hoølavých látek. Elektrické náboje vznikají kontaktem nebo uvolòováním jednotlivých èástic. Mno¾ství elektrického náboje bude záviset na elektrostatických vlastnostech povrchù, které pøicházejí do styku. V produktu blízkého a náhlého kontaktu se zemí nebo nenabitým pøedmìtem mù¾e být generován krátký proudový puls, který bude dùle¾itý z hlediska jiskry.Nedostatek péèe nad jiskrovým výbojem mù¾e zapálit smìs alkoholù a vzduchu, co¾ znamená explozi nebo ¹patnou explozi. Elektrostatické uzemnìní eliminuje nebezpeèí výbuchu v dùsledku øízeného vypou¹tìní elektrostatických nábojù.