Poedmit 5 fiskalni tiskarna

Fiskální tiskárny jsou èasto zamìòovány s fiskálními pokladnami, ale ve skuteènosti jsou to dvì rùzná jídla s novými mo¾nostmi. Finanèní tiskárny jsou zvlá¹tì velké pokladny. V pøípadì pokladen, pokladny a prodejce jsou nápomocni pøi prodeji, a pokud chcete pou¾ívat fiskální tiskárny, musíte mít poèítaè a speciální software.

Takové tiskárny jsou bì¾nì pou¾ívány ve významech, kde jsou základy výrobkù velké, øádovì desítky tisíc. Dávají, stejnì jako pokladny, tisk fiskálních pøíjmù a prodeje. I kdy¾ existují specifické výhody fiskální tiskárny, které vykazují svou výhodu oproti pokladnám. Z posledních výhod je mo¾nost kontrolovat zásoby produktù, které máme v mo¾nostech. Tam je stejné zaøízení, které vám umo¾ní vyhnout se situaci, kdy se produkt vyèerpá zásob. Speciálnì pro tyto systémy mù¾ete vidìt promo akce. Nejen obvyklé sní¾ení cen, ale schopnost prodávat více výsledkù v souboru za ni¾¹í cenu. Mù¾ete si pøipravit výtisk pøíjmù pøímo z tìchto tiskáren, jako¾ i fakturu s DPH.

Do prodeje také pøi¹ly fiskální tiskárny s mo¾ností vytvoøení kopie úètenek. Prodejci jsou povinni uchovávat pøíjmy po dobu 5 let, co¾ je pøi úspìchu registraèních pokladen nebo nìkterých modelù fiskálních tiskáren vytvoøeno s ulo¾ením ti¹tìných úètenek po celou tuto dobu. Øe¹ení pou¾ité v této skuteènosti je umístìno na dvou rolích úètenky, kde se v dobì tisku souèasnì tisknou dvì úètenky. Zavedení elektronické kopie umo¾òuje velmi pohodlnou archivaci prodeje.

Obrovské pøíle¾itosti pro fiskální tiskárny se mísí s èist¹í hodnotou jejich nákupu. Jejich servis je mimoøádnì nebezpeèný a vy¾aduje specifický software. Vý¹e uvedené argumenty mohou být pro malé podniky neatraktivní nebo prostì nerentabilní, ale ka¾dý rozhoduje, co chtìjí.