Poeitae vytaei poi praci

Pouze bohaté a technologicky robustní zaøízení, vèetnì vysavaèù atex nebo centrálních prùmyslových vysavaèù vyrobených spoleènì s direktivou atex, se pova¾ují za vlastní. Zaji¹»ujeme bezpeènost v poøadí práce, ochranu knih a ergonomii slu¾eb. Nejlep¹í sací a filtraèní úèinnost byla dosa¾ena pou¾itím prvotøídních komponentù, technicky vylep¹ena konstrukce a udr¾itelný rozvoj velikosti filtrace, vakuové techniky a techniky èi¹tìní filtrù.

V blízkém okolí se nacházejí nejen malé prùmyslové vysavaèe, ale i komplexní dobøe vyvinuté stroje pro tøísky a kapaliny, jako¾ i agregáty typu S, které jsou kombinací prùmyslových vysavaèù a vakuových dopravních strojù.

Odsávání, vysávání, vakuové èi¹tìní a vakuový transport pøi zachování sacích agregátù o intenzitì od 3 do 300 kW s filtraèní jednotkou v¹ech tvarù a v¹emi typy prvkù, které rozdìlují prach.

Stacionární sací jednotky nasávají v¹echny neèistoty pomocí zabudovaných vysavaèù a vytáhnou spotøebované v druhých nádr¾ích nebo pøepravních zaøízeních. Hromadnì vyrábìné aspekty jsou spojeny s jednotlivými zále¾itostmi.

Jsme pøedchùdcem ve vývoji inovativních mobilních sacích agregátù. Souèasné agregáty jsou umístìny na pøívìsech nebo nákladních automobilech a jsou optimálním zaøízením pro provádìní èinností pro podniky nabízející úklidové slu¾by pro výrobní závody. Tato zaøízení jsou o¹etøována pøi sání vìt¹ích dávek suchého pøedmìtu z velkých vzdáleností. Byly vyrobeny podle ADR s provedením odolným proti výbuchu podle ATEX.

Zabýváme se navrhováním, výrobou, montá¾í nástrojù a odpra¹ovacími konstrukcemi. Vyrábíme zaøízení pro odstraòování prachu ze strojù, pøístrojových sad a cílù ve v¹ech odvìtvích prùmyslu. Myslíme si a provozujeme a instalujeme výbu¹né prachy.