Poirozenou peei o vlasy

Mùj bratranec je velmi rád hraje si s vlasy, mù¾ete ji moèit póry, a kartáè vlasy. Souèasnì je skuteènì zapletená, ¾e kdy¾ chce, aby v¹echno vypadalo dokonalé, doká¾e udìlat jeden prstíèek asi tucetkrát, polo¾í na nì vlasy, nebo je pøitiskne. Miluje ¹kolní práci a organizuje se jim. Její role jako princezna Jokera byla originální a potøebovala perfektní úèes a ¹aty. Na zaèátku se maminka zapletla nìkolika páskami, na nì¾ byly pøipoutány stuhy. Pak ta krásná jedenáctiletá øekla ne, ne a ne jednou. Vypadám hezkyji v spravovaném vlasu .... tak to zaèalo. Pùl hodiny øízení a modelování. Vypadala krásnì jako dùle¾itá královna. Ale kdy¾ zùstala s rozmazlenými dívkami, rychle zmìnila názor. Ne nároèný s posledním, ¾e to bylo skoro dvì hodiny od zaèátku se pøipravit na práci. Neoèekávanì ... úplnì zmìnila svùj názor a ve svém projevu se nìkolik vìcí tak stalo "ne, já se mi to nelíbí, proto¾e si nepamatuji na princeznu, na to, co je vzdálena její otrokynì". Vynalezla nový úèes, pøitiskla si vlasy na otázky plné koky. Jeliko¾, jak jsem psal vý¹e, ji¾ máme pøechod, kdy¾ jsme si ji pøinesli na vlasy, v¹echno to pro nás bylo skvìlé. Její matka, z vlastní strany, jsem dokázala udìlat nìco jiného za dvacet vteøin.

Doporuèuji vlasové spony bubu-store