Pokladna co a jak

Ka¾dý podnikatel, který má fiskální pokladnu v tìsné blízkosti, se ka¾dý den potýká se vzdálenými problémy, které mohou zaøízení také generovat. Stejnì jako v¹echna poèítaèová zaøízení nejsou registraèní pokladny bez rozhodnutí a nìkdy se rozpadají. Ne vlastník firmy ví, ¾e ve v¹ech prvcích, ve kterých je registr provádìn pomocí pokladny, by mìl mít druhý takový pøístroj - pouze na selhání ideálního.

Nedostatek zálo¾ní pokladny pøi dal¹ím prodeji zbo¾í nebo pomoci mù¾e vést k ulo¾ení sankcí ze strany daòového úøadu, proto¾e to zabrání poru¹ování prodejního dopisu pøi poru¹e hlavního zaøízení. Dokumenty ulo¾ené spolu s pokladnou by mìly obsahovat servisní kní¾ku. V tomto pøípadì se doplòují nejen opravy zaøízení, ale také údaje o fiskalizaci pokladny nebo o zmìnách v její pamìti. Servisní kní¾ka vy¾aduje existenci jedineèného èísla, které je daòovému úøadu pøidìleno daòovým úøadem, název spoleènosti a adresa provozovny, ve které je pokladna zpracovávána. V¹echny tyto informace jsou potøebné v pøípadì daòových kontrol. V¹echny nové vìci v pamìti pokladen, navíc jeho oprava patøí ke cvièení specializované slu¾by, na kterou by si v¹ichni podnikatelé pou¾ívající pokladny mìli pamatovat podepsanou smlouvu. Co je dùle¾ité - mìli byste informovat finanèní úøad o jakékoli zmìnì slu¾by pokladníka. Prodej v pokladnách by proto mìl prùbì¾nì probíhat, proto je pøi úspì¹ném vyplòování pokladny nutné vymìnit pamì» za novou, která má zároveò pamì»ovou pamì». Ètení pamìti pokladny mù¾e ¾ít - i jako její zmìna, provedené pouze a pouze oprávnìnou osobou. Tato polo¾ka musí být doplnìna za pøítomnosti zamìstnance daòového úøadu. Od ètení fiskální pokladny je vyhotoven odpovídající protokol, jeho¾ jedna kopie je doruèena do daòového úøadu a druhá do podnikatele. Vy¾aduje, aby stejný protokol byl ulo¾en spolu s dal¹ími dokumenty spojenými s pokladnou - jeho nevýhodou mù¾e být ulo¾ení sankce ze strany úøadu.