Pokladna min 50 z pokladny euro

Formexplode

Podnikatelé, kteøí provádìjí hospodáøskou kampaò, v ní¾ pou¾ívají pokladny, se musí postarat o spoustu po¾adavkù. Jedním z nich je úèel mít papírové rolièky s kopiemi pøíjmù v období stanoveném v pøíslu¹ném naøízení, které bylo v roce 2013 roz¹íøeno.

Do 31. prosince 2012 na platformì naøízení ministra financí z roku 2008 bylo pøechodné období, ve kterém musí být uchovávány kopie pøíjmù po dobu dvou let. Poèínaje poèátkem roku 2013 se uchovávání pøíjmù z pokladny zmìnilo a bylo prodlou¾eno o pìt let. Daòoví poplatníci, kteøí v roce 2013 zaznamenávají tr¾by za finanèní èástky, by si mìli poøídit kopie dokladù o prodeji za roky 2012 a 2011, zatímco star¹í kopie pøíjmù mohou být trvale znièeny. Musí ale také dbát na to, aby archivní kopie pøíjmù od roku 2013 dodr¾ovaly rok 2018, a to poslední, ¾e pìtileté období je poèítáno od konce kalendáøního roku, ve kterém uplynula lhùta pro splacení danì.Proè je uchovávání kopií daòových dokladù po dobu pìti let? Za prvé, z posledního dùvodu, ¾e doba omezení daòové povinnosti je pouze pìt let.Existuje mnoho starostí, je-li u¾iteèná archivace kopií potvrzení o opravdu dlouhých podmínkách. Ministerstvo financí se v¹ak domnívá, ¾e pìtileté období je urèením správnosti daòových smluv. Kópie pøíjmù jsou jediným dùkazem o prodeji dokumentù, jeho vý¹i, hodnotì a daòových sazbách.Výlet si zaslou¾í skuteènost, ¾e aèkoli zákonodárce uvedl urèitou dobu pro archivaci kopií rolí s finanèními pøíjmy, neoznaèil formu, ve které by mìly být skryty. Nejlevnìj¹í daòové rejstøíky v krakowském obchodním rejstøíku v papírové organizaci. Dra¾¹í, s roz¹íøeným modulem, mají tendenci archivovat elektronické pøíjmy. Je tøeba také poznamenat, ¾e ani skuteènost likvidace finanèní èinnosti nijak nezbavuje podnikatele zákonné povinnosti uchovávat si kopie pøíjmù z pokladny.