Povinnost instalovat pokladnu ktera registruje registraeni pokladnu

Ka¾dá instalace by si mìla být jisti, ¾e by mìla chránit pøed úrazem elektrickým proudem. Tato bezpeènost je v jistém smyslu bezpeèná díky uzemnìní, které vzniká spojením jiných kovových konstrukcí budovy.

pure-prov.eu Prolesan PureProlesan Pure - Úèinné øe¹ení problémù s hubnutím!

Pøi informování o uzemnìní se spoléháme na ka¾dý drát, který je ¹itý z prùvodce. Tento kabel centrálnì propojuje elektrifikované tìlo se zemí. Tato kombinace vede k tomu, ¾e elektrifikované tìlo pøijímá nebo odrá¾í skupinu nabídek, které jsou neutralizovány. Uzemnìní je provedeno pouze z nìkolika èástí. Díly, které je tøeba vzít, jsou pøedev¹ím systémové a zemnící vodièe, pøipojovací kabely a uzemòovací svorky sbìraèù, uzemòovací tyè a zemnící vodièe.Kdy¾ hovoøíte o uzemnìní, mù¾ete nahradit moment jejich postav. Pøedev¹ím dochází k ochrannému uzemnìní, které urèuje sjednocení kovových èástí, které vedou elektrická zaøízení se zemnicí elektrodou. Zemní elektroda je pøedev¹ím prostøedkem ochrany proti úrazu elektrickým proudem. Dal¹ím modelem je funkèní uzemnìní. Dále je urèeno pracovním uzemnìním. Tím, ¾e je specifikujeme, lze øíci, ¾e se jedná o uzemnìní specifického elektrického obvodu. Hlavním úèelem tohoto uzemnìní je pøedev¹ím správné fungování elektrického zaøízení také v ru¹ivých podmínkách a navíc pøi ka¾dodenních èinnostech. Poskytuje sí»ovou podporu pro nízké napìtí. Tato pomoc funguje pøed úèinky pøenosu vy¹¹ího napìtí na ni. Provádí se nepøetr¾itì na staveni¹tích a stále je¹tì v¹echna elektrická zaøízení, která jsou pøímo napojena na distribuèní sí» nebo jsou napájena z tìla s napìtím vy¹¹ím ne¾ 1 kV. Mluvím o napájení pomocí konvertoru nebo transformátoru.Dal¹ím stylem je ochrana proti uzemnìní. Jeho hlavním cvièením je pøedev¹ím úloha provádìní atmosférických výbojù na zem.Tato varianta je pozemek nazvaný pomocný. Obvykle se pou¾ívají pro úèely po¾ární ochrany. Mohou být také pøijata v mìøení a ochranì vztahù.