Povinnosti zamestnavatele vuci mladistvemu

Podle vyhlášky ministra hospodářství ČR 8. července 2010 ve skutečnosti jsou vyžadovány minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci související s nabídkou setkání v oblasti práce ve výbušné atmosféře (Journal of Laws ze dne 30. července 2010, každý vlastník, ve kterém závod používá technologie, které ohrožují nebezpečí výbuchu, je vyžadován předložit příslušný dokument uvedený v právním textu.

Dokumenty na ochranu proti výbuchu jsou dokumenty na ochranu proti výbuchu (zkráceně DZPW, které striktně upravují pravidla výroby v potenciálně nebezpečné atmosféře a ukládají zaměstnavateli řadu povinností, které musí splnit, aby minimalizovaly riziko vznícení a výbuchu. Zaměstnavatel je nucen:- zabránění vytváření potenciálně výbušné atmosféry,- prevence vznícení ve výše uvedeném atmosféra,- omezení negativních dopadů možného výbuchu, aby byla zajištěna ochrana trvání a zdraví pracovníků.

Zaměstnavatel musí poskytnout a přidělit zajištění. Dokument před vydáním musí obsahovat popis systematické kontroly bezpečnostních opatření, lhůt pro údržbu zařízení, posouzení rizika výbuchu, pravděpodobnosti zdrojů zážehu, typů použitých metod, zařízení, látek jako potenciálního zdroje, odhadovaných účinků jakéhokoli výbuchu. Kromě toho by měly být na pozadí práce odděleny vhodné oblasti v oblasti nebezpečí výbuchu a měl by být přiřazen stupeň pravděpodobnosti exploze.Zaměstnavatel je povinen zajistit příslušná bezpečnostní opatření známá v nařízení. Dokument by měl být připraven před poskytnutím ohroženého pracoviště zaměstnanci. Nebezpečné polohy by měly být dobře označeny žlutou trojúhelníkovou značkou s černým pozadím a černým nápisem EX uprostřed. V DZPW je zaměstnavatel povinen evakuovat pozici, když dosáhne hrozby.