Profesionalni instalaterske kurzy

Nákup softwaru pro spoleènost je èasto úètován s obrovskými náklady. Jediným prostøedkem úspor je proto hledat levnìj¹í nebo dokonce volné náhra¾ky. Bezplatné programy èasto nemají stejnou funkci, kdy¾ jsou placeny. Rozdíl mezi nimi se nejèastìji týká podpory problémù, s nimi¾ se mohou setkat ji¾ bìhem jejího pou¾ívání.

Placené verze se vyznaèují rychlým a komplexním øe¹ením témat svých u¾ivatelù. V pøípadì bezplatných verzí se obvykle jedná o zlodìje, kteøí se zabývají samotnými problémy nebo hledají pozornost rùzných typù fór sdru¾ujících u¾ivatele daného softwaru. Problém vynalo¾ení dodateèné èástky na software je nesmírnì nebezpeèný, pokud neexistujeme tvrdým zpùsobem nebo pokud existuje za pøijatelnou cenu. Mno¾ství mo¾ností, které daný program urèitì není ve vý¹i pou¾ívané ve va¹í spoleènosti, co¾ vám dá produkt, který nebudete pou¾ívat ve velkém mno¾ství. V tomto pøípadì je výhodným øe¹ením pou¾ití demo skupiny. Dobrým pøíkladem tohoto softwaru je demo program enova. U¾ivatel za svùj nákup nemusí platit, je v¹ak tvoøen urèitými omezeními, která nejsou ve v¹ech verzích. Napøíklad dokumenty, které budou vyti¹tìny pomocí programu envo, budou pou¾ívat titulek, který bude obsahovat reklamu na problém verze programu, kterou pou¾íváte. Demo verze navíc umo¾òuje pøidat do databáze omezený poèet polo¾ek. Pokud se v¹ak podnikatel rozhodne pøejít na ¹irokou verzi, bude moci bez problémù importovat ji¾ vytvoøenou databázi. Tento pøístup je mimoøádnì pøátelský pro dìti a malé podniky, které nechtìjí vynakládat velké výdaje na software, které pravdìpodobnì nebudou vyu¾ívat v souètu. Demo verze také umo¾òuje bezplatné spojení s technickou poznámkou výrobce softwaru.