Programu fakturace leasingu

Fakturaèní program umo¾òuje rychlé, klidné a pøizpùsobené zobrazení rùzných typù fakturaèních dokladù. Modul Comarch ERP Optima Invoices je velmi otevøený k pou¾ití. S ním mù¾ete vystavovat dokumenty v jakékoli mìnì.

Tato aplikace je synchronizována se zbývajícími prvky systému Comarch. Data jsou aktualizována na konci celku, co¾ usnadòuje úèetnictví. Vzhledem k funkènosti (mo¾nosti prodeje a nákupu, internetová výmìna dokumentù tento prvek rozhodnì znamená nejlep¹í vìc na trhu mezi èlánky tohoto ¾ánru.Dal¹í nástroj, jako je napøíklad okno vyhrazeného prodeje, vám umo¾òuje prezentovat v¹echny znalosti a dokumenty týkající se daného dodavatele. To je bezpeèné øe¹ení pro úèetní. Tento plán má navíc funkci tisku. To v¹e je koupeno, ¾e tìlo velmi usnadòuje fungování spoleènosti nebo kanceláøe a dìlá práci zábavnìj¹í.Fakturaèní program Comarch ERP Optima je vhodný zejména pro støední a malé firmy, kde úèetní oddìlení není obecné a lidé potøebují servis a podporu. Taková operace je dùvodem, proè fakturaèní modul jako program pro registraci a fakturaci usnadòuje práci zamìstnancù a omezuje mo¾nost chyb. Program umo¾òuje rychle vystavovat faktury a jejich okam¾itou opravu také mo¾nost tisku.Fakturaèní software Comarch ERP Optima fakturuje: vydávání prodejních a nákupních faktur, fiscalizing pro fyzické ¾eny, zpracování ve¹kerého prodeje v PLN a cizích mìnách, vystavování opravných dokladù (úpravy: mno¾ství, data, hodnota-cena, sazba DPH, sleva atd. , nákup a prodej s výbìrem standardních platebních forem (pøevod, náhrada, hotovost, jako¾ i tìch, které jsou urèeny u¾ivatelským softwarem a øízení registru pomoci a klientù.