Programy pro lodni spoleenosti

Program enova byl vytvoøen hlavnì pro firmy, které uvádìjí nìkteré komerèní, servisní a výrobní èinnosti. Systém mù¾e být obsluhován velmi efektivnì, co¾ je pro tento model programù velkou výhodou.

Písemky klientù mohou být obohaceny jedineènými popisy. Velmi dlouhou výhodou systému je mo¾nost editace standardních seznamù, co¾ umo¾òuje efektivní odstranìní nepotøebných sloupcù v urèitém okam¾iku nebo pøidání specifických promìnných. Data lze také rychle filtrovat a tøídit, co¾ dává seskupení jakémukoli parametru. Enova obchodní program má vyhledávací funkce a ve¹kerý poèet záznamù pravdìpodobnì ¾ije bez obtí¾í omezených na ty, které obsahují po¾adovaný výraz. Vlastnost z enova depozit nevy¾aduje instalaci plné verze MS Office a systém je velmi spojen s posledním softwarem, díky nìmu¾ je mo¾né exportovat urèité informace o modelu do tabulky MS Excel. U¾ivatel po úpravì vybraných polo¾ek uvedených v balíku Office mù¾e stát více nákladù na import do obchodního programu enova. Bohatým rysem tohoto vlastnictví je zpùsob spolupráce s balíèky Open Office. Software Enova je urèen podnikatelùm pracujícím v jakékoli oblasti, ale je ¹patné uspokojit potøeby v¹ech tìchto osob v úloze dostupných zpráv a postupù. Na¹tìstí lze po¾adované komponenty objednat od integrátorù. Bìhem pøí¹tích aktualizací programu nejsou ohro¾ené zprávy a obsazení. Enova obchodní program je dvì verze: zlato a platina, které jsou velmi liberální a umo¾òují vám psát a dávat soubory v mnoha formátech. Zpùsob, jakým ¾ije, je pøizpùsoben a volnì upravován pro zále¾itosti zákazníkù. Program poskytuje vztahy mezi dokumenty tak, aby mohly být zpracovány bez vy¾adování dat. Enova systém poskytuje mo¾nost kopírovat jednotlivé dokumenty nebo duplikace celých skupin (pøípadnì kopie faktur z pøedchozích mìsícù, ani¾ by bylo nutné zadávat data a obsah partnera. Dokumenty mohou být formulovány do standardní ¹koly k dispozici v poøadí nebo specifické, spoleèné s charakteristikami dané spoleènosti. Tato zaøízení vytváøejí program enova, který je dokonale pøizpùsoben organizaci toku dokumentù známé spoleènosti.