Prvni prace testeru

Mnoho mu¾ù z nových dùvodù má nárok na práci mimo na¹i zemi. Ne v¾dy pro nì øíká, ¾e se nezvolí, ¾e by se stoto¾nili s na¹í národností, nebo zda nemají tu¹ení vrátit se do své domovské zemì. & Nbsp; Existují také lidé, kteøí pøi vyzvednutí do zahranièí plánují koupit nemovitost, která bude pronajata. Lidé, kteøí pracují mimo Polskou republiku, doufají, ¾e po¾ádají o hypotéku v Polsku, a tedy nejen o obrat pozemku ve své domovské zemi, ale také nad rámec svých mo¾ností. Je v¹ak zøejmé, ¾e chtìjí nìco udìlat z jiných dùvodù ne¾ zamìstnanci v Polsku.

Za prvé, nìkteré banky umo¾òují podat ¾ádost o hypotéku pouze osobám, které provádìjí platby vydìlané hotovosti na bankovní úèet polské banky. Jak víte, nìkdy je to nemo¾né, proto¾e zahranièní spoleènosti provozují pøevody pouze na osobní úèty otevøené v místních bankách nebo pøi výstavbì ¹ekù. V takových pøípadech byste mìli po¾ádat o dal¹í dokumentaci svého silného pøíjmu. Ve vztahu k tìm, kteøí s mo¾ností pracují, jsou navíc ve vìt¹inì pøípadù prezentovány vy¹¹í po¾adavky na vlastní pøíspìvek. Tak, pro lidi pracující mimo zemi, ale stále v zemi Evropské unie, banka zvý¹í hodnotu pøíspìvku ve vý¹i 20% z ceny nemovitostí (pro hosty pracující v Polsku, hodnota polského pøíspìvku do roku 2014 je pouze 5%, ale pro lidi, kteøí jdou v Americe - hodnota domácího pøíspìvku bude 50%.

Samozøejmì, banky budou jistì chtít pøelo¾it dokumenty potøebné k vyzvednutí hypotéky, tj. Rodného listu, dokladu potvrzujícího, ¾e kniha je v rukou vlastníka, oddacího listu. Pøeklad hypoteèního soudu mù¾ete získat v pøekladatelské agentuøe specializující se na ekonomické a odborné pøeklady. Nabídku kanceláøí naleznete na internetových stìnách, stejnì jako pøed kontaktováním vybraného pøekladatele. Banky, které nevy¾adují pøedlo¾ení dokladù potøebných k vybrání úvìru na bydlení, jsou Nordea a Deutsche Bank.