Psychoterapeuticka cvieeni chomikuj

Pøíprava na povolání psychoterapeuta zaèíná na promoce významných studií v Polsku. Musíte dokonèit magisterské nebo lékaøské studium. Pak se pøipojte ke ¹kole psychoterapie v Polsku. ©kola musí nav¹tìvovat nìkterou z psychoterapeutických spoleèností registrovaných v Polsku.

©kola musí nabídnout alespoò 590 hodin praktického výcviku. Kromì toho je u¾iteèné projít 100 hodin na¹í psychoterapeutické zku¹enosti. Je nutné absolvovat více ne¾ 50 hodin supervize a 360 hodin praxe. Kromì toho, aby se stal psychoterapeutem, je u¾iteèné poznat psychoterapeutickou praxi po dobu dvou let, musí provádìt supervizi bìhem ètyøletého tréninkového období.Po absolvování psychoterapeutické ¹koly musíte absolvovat certifikaèní zkou¹ku ve sdru¾ení, do kterého ¹kola patøila.Lidé, kteøí se zajímají o to, jak se stát psychoterapeutem v Polsku, by mìli být v¾dy skuteèností, ¾e bez ohledu na cestu, kterou berou, je dùle¾ité mít bohaté portfolio a ètyøi roky zdarma, které mohou být vynalo¾eny na získání správných certifikátù k øízení jejich podnikání. lékaøskou pomoc.Ka¾dý psychoterapeut by mìl znát psychopatologii, mìl by také vìdìt, na co se spoléhají rùzné terapeutické pøístupy, a stále mají schopnost zákona upravujícího pravidla psychoterapie.Certifikát je vydáván jednorázovì, mìl by v¹ak být èas od èasu prodlou¾en a dal¹í vzdìlávání je v souèasném zaøízení u¾iteèné. Aby bylo mo¾né certifikát roz¹íøit, je nutné uèinit doklady osvìdèující, ¾e po dobu 5 let, po obdr¾ení certifikátu nebo tohoto prodlou¾ení, bylo provedeno významné mno¾ství hodin psychoterapie. Je nutné potvrdit, ¾e za posledních 5 let existovali v dohledu. Pøi rozhovoru by mìl v¾dy chodit na ¹kolení. Je to povolání vy¾adující neustálou pozornost a soustøedìní.