Retro krajee

Øezání stejných kusù sýra nebo tyèinky je typické, ale pro dospìlé kuchaøe. Obvyklý chléb jedlík èasto plánuje s poslední polo¾kou. Jeden kus vyjde pøíli¹ velký, druhý pøíli¹ malý ... Ka¾dý tento problém chápe. Mù¾ete ji snadno vyøe¹it na svatbu. ®e chceme udìlat sendvièe jako profesionální ¹éfkuchaø ve své vlastní kuchyni pro krájeèe a studené øezy musí být nalezeny.

Mulberry's Secret

Pøi øezání krájeèe mù¾eme skuteènì nastavit, aby rozøezal plátek ¹unky nebo sýra, který je pro nás ideální. Staèí nastavit slicery podle toho. Standardní mìøítko obvykle dosahuje a¾ 16 mm. Je to tedy neuvìøitelnì pøínosné a ménì únavné nebo èasovì nároèné v pøípadì øezání kuchyòským no¾em.V souèasné dobì se na námìstí výraznì setkávají nové typy krájeèù. Pokud se rozhodneme koupit taková zaøízení, mìli bychom poskytnout zpìtnou vazbu o jejich nízké kvalitì. Dùle¾itou otázkou je bezpeènost. Aby ná¹ krájeè byl jistý, mìl by mít urèitì speciální protiskluzové nohy. Díky tomu budeme zárukou, ¾e bìhem øezání stroj bude trvat v pásu a nebude se pohybovat, co¾ by mohlo hrozí, ¾e se uvízne nebo vá¾nìj¹í rána. Mìly by být také dobré ¹títy, aby byly na¹e prsty jisté. Tlaèítka zapnutí i vypnutí jsou dùle¾itá. Pro bezpeènost v¹ak po ukonèení øezání stojí za to zakázat zaøízení.Také je dùle¾ité, z jakých produktù byla vytvoøena. Jsme schopni uspokojit nabídky øezaèek, které jsou vyrobeny z nerezu nebo hliníku. Tam je také hodnì z èeho se zbytek sliceru zamìøuje, nebo tam je plast nebo kov.Slicery mohou také mìnit pøírùstky, které k nim pøidávají výrobci. A tak na modelu, vìdomý oøezávaè no¾ù, nasává na pult, nastaví odchylku pro pohodlnìj¹í øezání nebo podnos, na kterém se nasekané plátky spadají.Na cíl, mù¾eme vìnovat pozornost vzhledu øezaèky. Stíny a vzhled jsou jednoduché a mù¾ete se urèitì pøizpùsobit interiéru na¹í kuchynì.