Rozvoje technologii v budoucnu

V souèasné dobì technologie rychle roste. V souèasné dobì doufáme, ¾e obdivujeme objekty, které nejsou ve tøídì makro, ale plus, a to v je¹tì men¹ím mìøítku, co¾ je nano mìøítko. V tomto smyslu se hraje ka¾dý elektronový mikroskop.

V souèasné dobì je jednou z nejdostupnìj¹ích spoleèností, která provádí rùzné typy optických kamer, spoleènost Carl Zeiss AG. Spoleènost byla zalo¾ena v roce 1846. Jeho iniciátory byly Carl Zeiss a Ernst Abbe a Otto Schott. Díky tomu, ¾e spoleènost má bohatý výzkum v oblasti umìní rùzných typù optických pøístrojù, vyniká tato spoleènost ve velmi ¹iroké tøídì. V souèasné dobì je nápoj z nejbì¾nìj¹ích optických zaøízení, který je zpracováván na mnoha univerzitách, elektronovým mikroskopem. Je to poslední kamera, která pou¾ívá elektronový paprsek pro malování. Díky tomu je praktické zkoumat strukturu hmoty a¾ do atomového období. Abychom v¹ak vìdìli, ¾e vzorek, aby mohl být zkontrolován na tomto typu zaøízení, mìl by vést elektøinu. Od posledního stavu, ne¾ to zaène za¾ívat, je jednotlivé zaøízení pokryto vrstvou kovu. Je tøeba si uvìdomit, ¾e èinnost na laboratorním vybavení vy¾aduje od èlovìka mnoho zku¹eností. Stojí za to mít, ¾e testy provádìné se mikroskopy zeiss obvykle vykazují dobré výsledky díky vysoké kvalitì fotografií, ale musí to být skuteèná znalost provozu zaøízení.Elektronové mikroskopy jsou neoddìlitelným nástrojem, který se shroma¾ïuje pøi zkoumání rùzných materiálových struktur. Jeho vyu¾ívání je v¹ak èasto velmi sofistikované a musí mít dlouholeté zku¹enosti.