Schizofrenie podle kriterii 10

Jedná se o velmi mnoho poruch osobnosti, jejich¾ vznik je podmínìn mnoha veøejnými a genetickými faktory. Schizofrenie je sama o sobì oblíbenìj¹ím krokem ve vìdomí hostù.

Jaká je v¹ak tato du¹evní nemoc? Je to nepochybnì tak nebezpeèné?Poèínaje poèátkem je schizofrenie druhem du¹evní poruchy. Trpícíka, která ji trpí, má problémy s touto osobou, vnímá svìt zcela jinak ne¾ zdravý èlovìk. U takové osoby je obtí¾né pøipravit problémy s prezentací vlastních názorù a realizací a mohou být pøipraveny motivy k tomu. Schizofrenie obvykle postihuje mladé lidi bìhem dospívání nebo v rané dospìlosti, nebo kolem 20-26 let vìku. Tato du¹evní nemoc je zodpovìdná za detekci. Postupnì a pomalu se objevuje, ale existují urèité skuteènosti, kdy jsou pøíznaky náhle pøevzaty ze dne na den. Bez ohledu na to, zda se schizofrenie bude postupovat postupnì nebo se náhle objeví, její aktivace nastane díky silnému pøe¾ití zpùsobenému vnìj¹ím faktorem nebo chorobou.

Souèasná medicína ve støetu se schizofreniíV souèasné dobì lékaøství nezná pøesné pøíèiny schizofrenie. Vìdci v¹ak poukázali na genetické faktory, zejména na typ po¹kození kódu DNA. Pøíznaky pova¾ované za nejvýznamnìj¹í u schizofrenikù se zdají být stálou únavou, apatií, bludy, sluchovými hlasy, osamìlostí a zapletením prázdnoty, stejnì jako sportovními poruchami a halucinacemi. Tak¾e pokud vidíme v sobì nebo pøítele oblíbený nìkterý z vý¹e uvedených pøíznakù, budete muset po¾ádat specialisty na psychiatry. Po získání odborné pomoci (v pøípadì potøeby se doporuèuje zahájit potøebné kroky.Existuje mnoho psychologických testù na internetu, v pol¹tinì v angliètinì, co nám pomù¾e pøi vèasné diagnostice a odhodlání, nebo máme slabiny pro schizofrenii. Samozøejmì, spoléhat se pouze na my¹lenku vytvoøenou automatizovaným testem lidí je skromná a také by na nìm nemìla stavìt plán mo¾ného novosti v na¹í psychice. Jeho pozitivní výsledek v¹ak mù¾e být pou¾it jako podnìt k vá¾nému zvá¾ení jmenování lékaøe.