Smirnice eu e

Smìrnice ATEX ve svém právním systému byla zavedena 28. èervence 2003. Pøipojuje k datovým produktùm pro èinnosti v oblastech ohro¾ených výbuchem. Dotèené produkty musí splòovat pøísné po¾adavky nejen na bezpeènost, ale také na zdraví. Smìrnice ATEX obsahuje postupy posuzování shody.

Na památku ustanovení tohoto normativního aktu na úrovni bezpeènosti, a ze souèasných a souvisejících postupù pro posuzování v ka¾dém z prvního stupnì se vztahují na úroveò ohro¾ení ¾ivotního prostøedí, ve kterém bude mít speciální nástroj udìlal.Smìrnice ATEX stanovuje pøísné po¾adavky, které musí urèitý výrobek splòovat, aby mohl být pou¾íván v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Ale jaké zóny je to? Nejdøíve mluvíme o tì¾kých uhelných dolech, kde existuje znaèné riziko výbuchu metanu nebo uhelného prachu.

Smìrnice ATEX obsahuje detailní rozdìlení zaøízení na kvalitu. Je to dva z nich. V úvodní èásti jsou vybrána zaøízení, která se pou¾ívají v podzemí dolu a na plochách, které mohou být ohro¾eny výbuchem metanu. Druhá èást se týká zaøízení, která jsou pøiøazena na výjimeèných místech a která mohou být vystavena nebezpeèí výbu¹né atmosféry.

Tato smìrnice stanoví základní obecné po¾adavky na v¹echna zaøízení pracující v prostøedí s nebezpeèím výbuchu metanu a uhelného prachu. A èastìj¹í po¾adavky s mo¾ností objevování v harmonizovaných smlouvách.

Je tøeba poznamenat, ¾e zaøízení schválená pro provoz v prostøedí s nebezpeèím výbuchu by mìla být oznaèena znaèkou CE. Identifikaèní èíslo oznámeného subjektu by mìlo být vráceno za znaèku, která by mìla být silná, viditelná, silná a jednoduchá.

Oznamující orgán zkoumá celý systém ochrany nebo nìkteré zaøízení, aby zajistil spolupráci s dùle¾itými návrhy a po¾adavky smìrnice. Mìlo by se také vzít na vìdomí, ¾e od 20. dubna 2016 bude stávající smìrnice nahrazena novou smìrnicí ATEX 2014/34 / EU.