Soukroma lekaoska pomocna loi

®eny se stále potýkají s du¹evními problémy. Pøekvapuje nás nadbyteènými vìcmi a povinnostmi. Èasto si neuvìdomujeme situaci z pøítomnosti, ¾e taková del¹í potlaèování ¹patné nálady pravdìpodobnì ¾ít, napøíklad první symptom deprese. V posledním pøíkladu stojí za to hledat profesionální psychiatrické poradenství. Teprve kdy se pøipravit na takovou náv¹tìvu?

Za prvé, nemìjte strach z na¹eho psychiatra. Pak je normální lékaø, který nám chce jen pomoci. Proto popisujme jeho plné jednání. Mù¾eme pøidat situace, ve kterých se cítíme hor¹í nálada. Pamatujte si, ¾e v¹echny informace pro polského psychiatra jsou pravdìpodobnì velmi dùle¾ité. Daleko, ¾e se dozví o na¹em ¾ivotì, èím silnìj¹í máme mo¾nost vyléèit v¹e.

Pro takovou náv¹tìvu je samozøejmì nezbytná poctivost. Nemù¾eme nic skrýt. Psychiatøi v Krakovì jsou vázáni lékaøským tajemstvím. Neexistuje ¾ádná taková nabídka, kterou by ostatní ¾eny vìdìly o na¹ich problémech. Mù¾eme klidnì vyprávìt o ¾ivotì. Zde je v¹echno - va¹e oblíbené, informace s pøáteli a rodinou, zpùsob krmení, aktivity v prùbìhu dne a dokonce i zájem. Za zmínku stojí také léky, jestli¾e pravidelnì jeme urèité zdravotnické potøeby. V dùsledku toho psychiatøi velmi èasto vydávají pøedpisy.

Taková náv¹tìva psychiatra nesmí být nikdy o¹klivá ani zlá. Staèí jít za to s dobrým postojem. Tak¾e shroma¾ïujte dùle¾ité údaje o na¹em ¾ivotì a jdìte do psychiatrického úøadu. Díky spolupráci specialisty budeme schopni znovu øe¹it ¾ivot.