Spoleenosti v eeske republice

Ka¾dý podnikatel má na památku aktuálního zákona o úèetnictví povinnost vést záznamy o majetku spoleènosti. Takovou registrací je registrace dlouhodobého majetku.

Aktiva jména obsahují: pozemky, trvalé u¾ívacího práva pozemkù, budov a konstrukcí, strojù, vozidel, nábytek i rùzná zaøízení, jejich¾ poèet v dobì nabytí pøesahuje èástku tøi tisíce pìt set pìkné a trvání, musí Spolumajitel nebo ve vlastnictví poplatníka nebo firmy. Vyzváni k zadání dané aktivum na hmotný majetek registrovat bì¾í v mìsíci, ve kterém byl zakoupen.

Evidence hmotného majetku bude pravdìpodobnì øídit v pozici získala v publikování tisku úloh, ti¹tìné karty s tìmi správnými rubrik z poèítaèe, ruènì vyrábìné karty s výraznou tabelkami nebo v noteboocích bez pøíslu¹ných tabulek, ale polo¾ky musí mít v¹echny potøebné údaje pro registraci. Podmínkou je vyplnìní dokumentu v názvu ruènì.

Majetek se oceòuje na základì dokumentù, které zpùsobují poèáteèní hodnotu zadali opatøení. Tabulka pro registraci investièního majetku by mìlo být: poøadové èíslo, datum zakoupení a licence k pou¾ití dat dokladu o nákupu, popis majetku, symbol Klasifikace dlouhodobého majetku, je cena pùvodní odpisová sazba (v závislosti na odpracovaných let, vý¹e odpisù aktualizováno poèáteèní hodnota, souèasná odpisy a odvolání datum s mo¾ností jejího vyu¾ití. V pøípadì prodeje støedu zadat datum prodeje, je-li aktivum znièeno, je nutné zahrnout do protokolu likvidaci. Pøemý¹líte o jednání právo, musí spoleènost pøijmout v¹echny doklady o nákupu dlouhodobého majetku.