Stavebniho prumyslu

Inovaèní prùmysl vyu¾ívá desítky tisíc hoølavých a výbu¹ných látek. Parametry plynù a kapalin v síle pøíkladù jsou dokonale pochopeny a zdokumentovány. Identifikace hrozeb, které vyplývají z jejich pøítomnosti v pracovním procesu, je tedy pomìrnì snadné. Situace se stává více a více problematickou v úspìchu pohybu, skladování nebo zpracování sypkých materiálù. V mnoha pøípadech jsou zdánlivì ne¹kodné látky jako mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo dokumentární prach velkým nebezpeèím výbuchu.

Valgus 2 in 1Valgus 2 in 1 Inovativní způsob, jak se zbavit křivého halluxu bez operace

Prùmyslové centrální vysavaèe slou¾í k odstraòování usazeného prachu z parket, hladkých povrchù a konstrukce zaøízení a hal. V závìru pak vytváøí hygienu na pracovi¹ti, vèetnì stejné ochrany pracujících a institucí a zaøízení proti ¹kodlivým úèinkùm prachu, v souèasném nebezpeèí sekundárních výbuchù. Ka¾dá spoleènost, která provádí prùmyslové instalace, musí provést instalaci v souladu s platnými normami obsa¾enými ve smìrnici atex.

Dùle¾itý úkol centrálního vysávání:- ochrana zdraví a postavení ¾en v místnosti pøed ¹kodlivými úèinky prachu.- ochrana strojù a nástrojù pøed poruchami zpùsobenými ru¹ením prachu,- ochrana budov a pracujících ¾en proti úèinkùm nekontrolované erupce pylu.

Pozor - nebezpeèí výbuchuTam, kde jsou do procesu vysávání zapojeny hoølavé nebo výbu¹né látky, plyny, prach, kapalné páry nebo hybridní smìsi, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Tento jev mù¾e zpùsobit po¹kození jednotky pro odstranìní prachu i celé jednotky. Podle statistik jsou ve vìt¹inì zaøízení s vysokým rizikem výbuchu zahrnuty filtraèní jednotky a cyklony.

Centrální vysávání a výbu¹ná bezpeènostJak bylo uvedeno vý¹e, nápoje ze skuteèných úkolù centrálního vysávání mají minimalizovat riziko sekundárního výbuchu tím, ¾e eliminují tzv zbytkový prach. Toto øe¹ení na jedné stranì maximalizuje bezpeènost hasièských a protipo¾árních jednotek, pøièem¾ na druhé stranì minimalizuje náklady spojené s pøizpùsobením instalace procesu po¾adavkùm smìrnice ATEX. Je tøeba poznamenat, ¾e pøi úspìchu hoølavých a výbu¹ných prachù musí instalace centrálního vysávání splòovat pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.