Torch mfire 02 atex 120 lm

Svítilny jsou malá zaøízení, která usnadòují knihu v polích s malým svìtlem. Jejich osud je velmi vysoký, od cesty k stále pokroèilej¹ím technologickým øe¹ením. Tam jsou cíle a místa, kde je pou¾ití tìchto svìtelných zdrojù u¾iteèné, a jejich obsah bude zakoupen pro ¹irokou ¹kálu aplikací.

Materiál, jako je antistatický, elastický materiál, slou¾í k dlouhodobému pou¾ití, zatímco gumový kryt objektivu ho chrání pøed po¹kozením. Skøíò, která je oblíbená pøirozeným zpùsobem, spolu s vypínaèem, který umo¾òuje jeho zapnutí a vypnutí, a to i pøi práci s rukavicemi, umo¾òuje volný výbìr svìtelného paprsku.

Vyu¾ití energie baterií je úèinným a estetickým øe¹ením, zejména v místnostech, kde její pou¾ití vy¾aduje èasté a dal¹í kroky. Tyto hoøáky jsou vybaveny následujícími indikátory spotøeby energie, které jsou pak velmi praktické, zejména pøi práci v obtí¾ných podmínkách. Díky pou¾ití LED ¾árovek je dosa¾eno vynikajícího výkonu a odolnosti tohoto zaøízení.

Svítilna atex je stále v pøední skupinì. Usnadòují provoz v jiných podmínkách a jeho tìsnost umo¾ní jeho pou¾ití pøi ponoøení do nìkterého metru. Tato lampa jde do metody dvouúrovòového osvìtlení. Tento svìtelný zdroj umo¾òuje díky pou¾ití pru¾ného pásku dr¾et pøímo na hlavì i na ochranné pøilbì.

Nejmodernìj¹í technologická øe¹ení, která se pou¾ívají k vytvoøení tìchto svìtelných zdrojù, umo¾òují ¹irokou ¹kálu èinností, které je mo¾né s jejich pomocí vidìt. Výrobci tìchto zaøízení se také pokou¹ejí pøedlo¾it v¹echny potøebné certifikáty, které tento výrobek mohou být ¹iroce pou¾ívány.