Uees pro divku 12 let

Vysavaèe u¾iteèné v prùmyslu kvùli rozsáhlé plo¹e, která má být vyèi¹tìna, kterou chtìjí vyèistit z celé ¹kály nebezpeèných odpadù, by nemìly znamenat jen vhodnou velikost nádr¾e a funkènost, ale také sílu zla a obranu proti výbuchu. V¹echny tyto vlastnosti jsou splnìny vysavaèi ATEX, co¾ znamená, ¾e mohou být úspì¹nì zvládnuty v nepøíjemných podmínkách, které jsou nìkdy spojeny se zdravotními riziky a výdìlky.

S pomocí vysavaèù ATEX je mo¾né umístit mnoho dal¹ích starých a vlhkých neèistot. Dokonale se vyrovnávají se sbìrem v¹ech druhù prachu, strusky, trosky nebo litiny, stejnì jako kapaliny. Mnoho dal¹ích typù vysavaèù tohoto typu mù¾e být pøizpùsobeno zvlá¹tním podmínkám, ve kterých jsou pou¾ívány. Èisticí prvky vysavaèù jsou vyrobeny z krásné tøídy nerezové oceli. Pøed výbuchem ve stavebnictví, spojeným s akumulací nespoèetných mno¾ství kontaminantù, chrání vysokou sací sílu a pou¾ití speciálnì vyztu¾ené a dodateènì nesené hliníkovou filtraèní vrstvou. Proto vytváøejí nová pravidla a pøedpisy v oblasti èistících zaøízení provozovaných za zvlá¹tních podmínek.

Vysavaèe typu ATEX jsou dodávány v jiných typech s nádr¾í o obsahu asi 40 a¾ 100 l, co¾ zaji¹»uje jejich trvalý provoz po del¹í dobu bez nutnosti vyprázdnìní nádr¾e. Souèasnì s tak velkým rozmìrem poskytl výrobce vysavaèe pohodlí pøi pohybu s vysavaèem díky instalaci velkých kol, které jsou také speciální brzdou.