Uzemoovaci le eni

Úkolem elektrostatického uzemnìní je sní¾it riziko výbuchu hoølavých látek, úèinek elektrostatické dislokace jisker. Je ¹iroce roz¹íøen v oblasti dopravy a zpracování hoølavých plynù, prá¹kù a kapalin.

Elektrostatické uzemnìní, které obsahuje novou podobu. Nejlehèí a lehce komplikované modely jsou sestaveny z uzemòovací svorky také z kabelu. Rozvinutìj¹í a technologicky vyspìlé jsou vybaveny systémem pro monitorování uzemnìní, díky nìmu¾ je mo¾né produkt vyprázdnit nebo pøepravit, kdy¾ bylo uzemnìní èistì pøipojeno.

https://start-detox5600.eu/cz/Start Detox 5600 - Vysoce úèinný zpùsob detoxikace tìla pro zdraví a plný komfort ¾ivota!

Elektrostatické uzemnìní se nejèastìji zavádí bìhem nakládky nebo vykládky ¾eleznièních cisteren, silnièních cisteren, sudù, takzvaných velké pytle nebo prvky procesních zaøízení.

V pøípadì plnìní nebo vyprazdòování nádr¾í s jiným obsahem (napø. Nádr¾e s prá¹kem, granulem, kapalinami je mo¾né vytvoøit nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojem jejich stálosti je také smíchat, pumpovat nebo sprejovat hoølavé látky. Elektrické náboje jsou vytváøeny kontaktováním nebo úètováním jednotlivých èástic. Mno¾ství elektrického náboje bude záviset na elektrostatických vlastnostech povrchù, které pøicházejí do vzájemného kontaktu. Pøi úspì¹ném a náhlém kontaktu se zemí nebo bez náboje mù¾e být generován krátký proudový impuls, který bude dùle¾itý ve formì jiskry.Nedostateèná péèe o jiskrový výboj mù¾e vznítit smìs plynu a vzduchu, jak dokládá výbuch nebo nebezpeèné exploze. Elektrostatické uzemnìní eliminuje nebezpeèí výbuchu v dùsledku øízeného vypou¹tìní elektrostatických nábojù.