Vyhodnoceni rizika vybuchu v plynove kotelni

V místech, kde mù¾e hrozit výbuch plynù, mlhy nebo hoølavých výparù, musíme pou¾ívat ventilátory odolné proti výbuchu, jejich¾ kvalita je potvrzena nejen reputací výrobce, ale také znaèkou "EX". Tento symbol oznaèuje typ ochrany proti výbuchu takzvaný odolný proti výbuchu. Miska s tímto oznaèením splòuje v¹echna pravidla smìrnice ATEX, av¹ak spolupráce se základnami, které obsahuje, je nyní po¾adavkem na výrobce tohoto typu zaøízení. Projektant odsávacího zaøízení je také povinen oznaèit zónu nebezpeèí výbuchu a volbu zaøízení vhodného pro danou místnost, a to jak z hlediska písemné práce, kdy a jak je stanoveno.

Ka¾dý obchod bez jakéhokoli smyslu pro pokraèující kampaò by mìl být poskytován nejen v nejkrásnìj¹í formì vybavení nezbytného k trvalé práci, ale i dobøe vybaveným zaøízením pro tì¾bu, které se postarají o zdraví a bezpeènost zamìstnancù. Nyní jsou prùmyslové ventilátory navr¾eny pro zále¾itosti tohoto modelu budovy, které se vyznaèují jak vysokou tøídou, tak odolností pou¾itých prvkù.

Mù¾eme se setkat ve druhé øadì s univerzálními ventilátory, radiálními ventilátory a navíc se stroji pro profesionální aplikace v souèasných modelových modelech pro instalaci do kuchyòských digestoøí a nový typ zaøízení oznaèeného "EX" pro budovy vystavené riziku zneèi¹tìní ovzdu¹í hoølavých plynù. Kromì toho jsou k dispozici mobilní odsávaèe prachu a navíc vývìvy z vysavaèù.

Dal¹ím typem jsou axiální ventilátory na stìny a potrubí a modely, které jsou k dispozici pro montá¾ na støechu budovy. Stroje se vyznaèují velkým výkonem a kvalitou souèástí pou¾ívaných pøi jejich výrobì.

Vìt¹í vzduchové výmìnné systémy v komerèním, prùmyslovém, servisním, gastronomickém a øadu tématech jsou postaveny na ¾ivotì ventilaèních jednotek vhodných, mimo jiné, vlhkosti a stavu zneèi¹tìní ovzdu¹í vytì¾eného z prostor.