Zavislost na potravinach

Závislost na pornografii je patologickým pojetím (od hranice sexuálního zneu¾ívání a web holismu, poèítá se s hlubokou podøízeností ka¾dodenní rutiny sledování pornografického materiálu. Sledování pornografického filmu pro narkomany odhaluje jediný zpùsob, jak dosáhnout sexuálního uspokojení, proto klasický sexuální styk pro nìj pøestává být atraktivní. To dìlá nic ¹patného kdy¾ pornografický film je pou¾íván bìhem masturbace nebo jako souèást pøedehry, který zvìt¹í vzru¹ení obou partnerù. S touto poruchou jsme schopni jednat a¾ poté, kdy je celý den naplánován z hlediska mo¾nosti získat uspokojení z neustálého sledování pornografických materiálù. Osoba, která zùstane závislá na pornografii, se obrací na sledování pornografie i bìhem pracovní doby nebo v okam¾iku, kdy by se mìla vìnovat znalostem nebo jiným povinnostem. Léèba je odhalena jako nezbytné terapeutické øe¹ení, kdy¾ narkoman zaène ztrácet kontrolu nad jinou akcí a patologická cesta zaène diktovat strategii ka¾dodenního ¾ivota.

Aèkoli prohlí¾ení pornografie dìtmi mù¾e zmaøit jejich psychiku, u dospìlých (obvykle smluvní povaha diskutovaného materiálu obvykle není takové nebezpeèí. Nicménì, s výhradou, ¾e závislost na pornografii ji¾ není pøítomna, tj. Neomezená závislost, která vládne nad v¹emi ostatními prvky bytí daným jednotlivcem. Doporuèuje se pìt fází závislosti na pornografii: objevování, experimentování a vyhledávání, necitlivost, eskalace a implementace. Léèba skupiny závislostí zaèíná a¾ po dosa¾ení páté fáze, kdy (kdysi vzru¹ující pasivní prohlí¾ení pornografického materiálu nyní nepøiná¹í ¾ádné uspokojení. Po vyu¾ití v¹ech dostupných erotických mo¾ností internetu zaèínají narkomani hledat pøíle¾itosti, jak se dostat do soukromých fantazií, které mohou být ¹kodlivé pro nové typy. Bohu¾el je to èasto jen zku¹enost nepøíjemných následkù dotyèného chování, která vede k tomu, ¾e ¾ijí v bytì støízlivém sexholistovi a øeknou mu dùvod ¾ádat o ochranu sexologa.