Zminy na trhu prace v roce 2013

Dnes se mnoho párù sna¾í dostat dítì. Je to v jednom krat¹ím období a v jiných déle. Ale pro nìkteré páry, i po velkém úsilí, v¹echno stále selhává. Inseminace je cesta, která funguje jako reprodukce. Podmínkou pro pøijetí této strategie jsou oválné vajíèko v ¾enì.

Kontraindikace jsou dìlo¾ní fibroidy, co¾ mù¾e vést k ne¾ádoucímu tìhotenství. Léèba spoèívá v pokrytí, kdy je nutná spermie partnera nebo sperma z banky.Inseminace je témìø invazivní a snadná forma léèby neplodnosti. Tento postup se pøedpokládá u lidí, kteøí tvoøí naru¹ený cyklus ovulace, ale také v pøípadì, ¾e je hlen nepøátelský vùèi semenu. A u mu¾ù, kdy jsou jejich spermie velmi volatilní a jak rostou v malém mno¾ství.Postup se skládá z mnoha pravidel. Pøedev¹ím musí osoba provést testy: stupeò èistoty vagíny, kultura z cervikálního kanálu, chlamydii a cytologii. Na druhou stranu, èlovìk musí jít k internistovi ve smyslu provedení experimentu za úèelem chlamydií a osiva semene. Pøed zahájením léèby ¾ena pí¹e hormony, v kù¾i injekcí nebo tablet.Pokud existuje minimální mno¾ství pohyblivých spermií, pøíle¾itost, kterou chci, je bezprostøednì po první inseminaci. ®e první bude pøipraven na selhání, ve skuteènosti mù¾ete pokraèovat ve zkou¹ce. Cena procedury je od 700 do 1300 pouze v závislosti na klinice, v ní¾ je léèba plánována. Rozli¹ujeme mezi intrauterinní, cervikální a pánevní inseminací.Inseminace je novou záchranou proti in vitro. Je bezbolestný a funkèní. Nic se nedoporuèuje, aèkoli lékaøi to vy¾adují pøedtím in vitro. Úèinnost inseminace se pohybuje od 5 do 25%. Chce vìk ¾eny nebo parametry spermatu.®ena by mìla mít, aby nebyla pod neustálou péèí lékaøe, aby se nepodílela na sportovních aktivitách a aby nevázala horké koupele. Pokud splníme v¹echny podmínky, zvý¹í se efektivita zasa¾eného tìhotenství.